Obvinění (trestní řízení)

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

Mohu podat opravný prostředek?

V řízení o přestupcích se můžete odvolat proti některým rozsudkům přestupkového soudu (tribunal de Police) a místního soudu do 10 dnů od jeho vynesení k odvolacímu senátu pro přečiny (Chambre des appels correctionnels).

V řízení o přečinech se můžete odvolat proti rozsudkům trestního soudu pro přečiny (tribunal correctionnel) do 10 dnů od vynesení k odvolacímu senátu pro přečiny (Chambre des appels correctionnels).

V řízení o trestných činech se můžete odvolat proti rozsudku porotního soudu (Cour d’Assises) do 10 dnů od jeho vynesení k jinému porotnímu soudu.

Můžete se odvolat buď proti výroku o trestu nebo proti výroku ve věci občanskoprávních nároků (náhrada škod a újmy přiznaná poškozené straně).

Rovněž se můžete podat dovolání (kasační stížnost) u trestního senátu kasačního soudu (Chambre criminelle de la Cour de Cassation) proti rozhodnutím vyšších soudů o odvolání a rozsudkům soudů poslední instance, a to do pěti celých dnů následujících po dni, kdy bylo napadané rozhodnutí vyneseno.

Kasační soud je nejvyšší soud, který ve stanovené lhůtě rozhoduje o přípustnosti kasačního opravného prostředku; pokud je kasační opravný prostředek posouzen jako přípustný, kasační soud rozhodne pouze o aplikaci práva a neřeší tedy podstatu sporu.

Podání odvolání nebo kasačního opravného prostředku musí být provedeno v podatelně soudu, který vydal napadané rozhodnutí, nebo u ředitele nápravně výchovného zařízení, pokud jste uvězněn.

V každém případ musí být podání obsahující opravný prostředek podepsáno.

Co se stane, když podám opravný prostředek?

Během podání odvolání a v průběhu odvolacího řízení nebo během podání stížnosti pro porušení zákona a v průběhu kasačního řízení je napadané rozhodnutí v zásadě pozastaveno.

Pokud jste však byl odsouzen k trestu odnětí svobody a umístěn ve vazbě, pak podání opravného prostředku nezpůsobí, že bude vazba ukončena.

Po zaregistrování podaného odvolání nebo stížnosti pro porušení zákona u příslušného soudu se líčení musí konat v „přiměřené“ lhůtě.

Jak probíhá řízení o odvolání nebo kasační stížnosti?

Vzhledem k tomu, že trestní řízení probíhá ústně, máte možnost během odvolacího řízení předkládat a rozvádět nové důkazní prostředky a podklady, které budou předmětem kontradiktorní diskuze.

Chambre des appels correctionnels nebo Cour d’Assises mohou napadané rozhodnutí buďto potvrdit nebo zrušit.

Pouze v některých případech, zejména když by státní zástupce podal odvolání, může nastat zpřísnění původně vyneseného trestu, jakož i zvýšení náhrad za újmu a škody, které jsou požadovány ze strany soukromoprávního účastníka řízení (poškozené strany).

Kasační soud rozhoduje o aplikaci práva, může napadané rozhodnutí prohlásit za neplatné a zrušit je s vrácením věci k odvolacímu soudu nebo bez tohoto odkázání věci.

Rozhodnutí soudu je pravomocné až po vypršení lhůt k podání opravného prostředku.

Pokud jste v rámci odvolacího řízení proti původnímu rozsudku zproštěn obžaloby nebo osvobozen pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu, můžete za určitých podmínek požádat o celkovou náhradu majetkové a nemajetkové újmy, která vám vznikla tímto svévolným zbavením osobní svobody.

O právu na odškodnění jste poučen při doručení rozhodnutí o zproštění obžaloby nebo osvobození.

Žádost o odškodnění se podává do ve lhůtě 6 měsíců od doručení rozhodnutí o zproštění obžaloby nebo osvobození, a to prvnímu předsedovi odvolacího soudu, v jehož jurisdikci bylo rozhodnutí vydáno.

První předseda soudu vydá k žádosti o odškodnění rozhodnutí s odůvodněním po veřejném líčení, v jehož průběhu můžete požadovat, abyste byl vyslechnut osobně nebo prostřednictvím svého advokáta.

Rozhodnutí prvního předsedy odvolacího soudu může být napadeno stížností k úřadu Commission Nationale de réparation des détentions (CNR) do 10 dnů od doručení.

CNR svrchovaně posuzuje a vydává rozhodnutí, proti kterým není možno podat opravný prostředek.

Výdaje za přiznané odškodnění nese stát.

Jaké informace jsou uvedeny v trestním rejstříku?

Pokud budete v rámci odvolání nebo dovolání (kasační stížnosti) odsouzen k trestu podle konečného pravomocného rozhodnutí, bude vynesené odsouzení zaznamenáno do vašeho trestního rejstříku, který vede soudní správa ve vaší zemi původu.

Jsem-li státním příslušníkem jiného členského státu, mohu být po soudním řízení předán zpět?

Podle Úmluvy o předávání odsouzených osob ze dne 21. března 1983 může o předání do vaší země původu požádat tato země nebo Francie, jakožto země, ve které bylo odsouzení vyneseno.

Předání přesto vyžaduje váš předběžný, svobodně vyjádřený a jasný souhlas, což předpokládá úplnou a přesnou informovanost o důsledcích předání.

Kromě toho můžete osobně požadovat dobrovolné předání do své země původu. Přijetí vaší žádosti je podmíněno splněním několika podmínek.

Jsem-li odsouzen, mohu být znovu souzen ve stejné věci?

Francouzské trestní právo se řídí zásadou „Non bis in idem“, což znamená, že pokud jste byl souzen a odsouzen pravomocným rozhodnutím v některém členském státě, nemůžete být ve stejné věci stíhán ani odsouzen v jiném členském státě.

Poslední aktualizace: 06/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.