Rättigheter för brottsoffer per land

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Jag är ett brottsoffer. Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

Enligt § 66(2) i straffprocesslagen (Strafprozessordnung) har ministeriet för konstitutionella frågor, reformer, avreglering och rättsliga frågor (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) ingått avtal med lämpliga, väletablerade organisationer som ger stöd till brottsoffer efter att ha kontrollerat att de lagstadgade kraven är uppfyllda. Närmare uppgifter om dessa organisationer finns på följande länk, där organisationerna anges grupperade per delstat (Land): Brottsofferorganisationer

Hotline för stöd till brottsoffer

Det federala socialtjänstkontoret (Sozialministeriumservice): 0043 158831 och den allmänna brottsofferjouren: 0800 112 112 (eller den europeiska brottsofferjouren: 116 006)

Är stöd till brottsoffer gratis?

Ja.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Brottsoffer får ekonomisk ersättning i enlighet med bestämmelserna i lagen om ersättning till brottsoffer (Verbrechensopfergesetz, VOG), i Österrikes officiella kungörelseorgan (BGBI) nr 288/1972.

Enligt lagen om ersättning till brottsoffer tillämpas samma förfarande för samtliga sökande (österrikiska och utländska medborgare). Detta är ett administrativt förfarande där myndigheten måste fastställa relevanta fakta och besluta om huruvida stöd ska beviljas. Sökanden måste samarbeta i förfarandet och lämna nödvändig information (även för fastställandet av skadan).

Ansökningar enligt lagen om ersättning till brottsoffer inges till det federala socialtjänstkontoret, som också handlägger ansökningarna.

Vilka typer av stöd kan jag få från icke-statliga organisationer?

Följande personer har rätt till psykosocialt stöd och rättsligt bistånd:

  • Personer som har utsatts för våldsbrott, sexualbrott eller farligt hot eller personer vars personliga beroendeställning kan ha utnyttjats i en sådan avsiktlig gärning.
  • En make/maka, partner, förstagradssläkting, bror, syster eller någon annan anhörig till en person som har avlidit på grund av ett brott eller andra släktingar som bevittnat brottet.
  • Offer för terroristbrott.

På begäran ska sådana brottsoffer ges psykosocialt stöd och rättsligt bistånd, förutsatt att detta är nödvändigt för att värna om deras processuella rättigheter, med största möjliga hänsyn tagen till deras personliga intressen. Brottsofferorganisationerna ansvarar för att bedöma huruvida stödet är ”nödvändigt”. Personer som utsatts för sexualbrott och som är under 14 år har alltid rätt till psykosocialt stöd.

Psykosocialt stöd

Psykosocialt stöd innebär att brottsoffren förbereds för den psykiska stress som förfarandena innebär, att de får hjälp med att hantera sina erfarenheter (oro, förtvivlan, sorg eller ilska) och att de får sällskap till förhör inom ramen för utredningen eller till förhandlingar under rättegången.

Rättsligt bistånd

Rättsligt bistånd innebär att brottsoffren får hjälp med att hävda sina rättigheter i straffrättsliga förfaranden. Detta är särskilt lämpligt och nödvändigt om det finns särskilda omständigheter som föranleder oro för att brottsoffrets rättigheter inte kommer att respekteras fullt ut under förfarandena. Om brottsoffret har lidit skada eller men till följd av brottet kan advokaten begära ersättning (t.ex. för sveda och värk) å brottsoffrets vägnar (om brottsoffret har väckt talan om enskilt anspråk).

Senaste uppdatering: 03/02/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.