Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI za Slovenijo je:

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Evidenčni oddelek

Tavčarjeva 9,

1000 Ljubljana

Slovenija

elektronski naslov: ecli.vsrs@sodisce.si

kontaktna oseba: Gregor Strojin

Koda države

Koda države za Slovenijo je: [SI]

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

Slovenija je 1. oktobra 2011 uvedla oznako ECLI kot del vseh obstoječih dokumentov, objavljenih v podatkovnih zbirkah sodne prakse njenih sodišč. Vsi novi dokumenti, ki se vnesejo v podatkovne zbirke sodne prakse, prav tako dobijo oznako ECLI. Oznaka ECLI bo v bližnji prihodnosti vključena v vse nove sodne odločbe.

Vse oznake ECLI se ustvarijo samodejno na podlagi obstoječih podatkov.

Vsi znani komercialni ponudniki objav sodne prakse so bili o identifikatorju ECLI že obveščena; večina je objavljene dokumente z ECLI že opremila.

Oznake sodišč:

VSRS: Vrhovno sodišče Republike Slovenije

USRS: Ustavno sodišče Republike Slovenije

VSCE: Višje sodišče v Celju

VSKP: Višje sodišče v Kopru

VSLJ: Višje sodišče v Ljubljani

VSMB: Višje sodišče v Mariboru

UPRS: Upravno sodišče Republike Slovenije

VDSS: Višje delovno in socialno sodišče

Opomba: Oznake sodišč so sestavljene iz 4 znakov. V vzpostavitev oznake ECLI so trenutno vključena le prizivna sodišča, Vrhovno sodišče in Ustavno sodišče RS, katerih odločbe so že objavljene v nacionalnih podatkovnih zbirkah sodne prakse. Ostala sodišča in institucije bodo vključene v bližnji prihodnosti.

Letnica odločbe:

Uporabi se leto izdaje odločbe (zapis YYYY).

Opravilna številka:

Redna opravilna številka (v nadaljnjem besedilu: ROŠ), na primer II Ips 123/2005, posameznega sodišča (polje s podatki: Odločba) se uporabi kot podlaga za zapis ECLI opravilne številke (v nadaljnjem besedilu: EOŠ).

Druge besede (na primer Sodba, Sklep itd.), ki so lahko v polju Odločba, ne štejejo za del ROŠ in jih je treba opustiti oziroma izbrisati pri zapisu EOŠ.

Letnica, ki je del ROŠ, ostane del nove EOŠ.

Ker redne opravilne številke vključujejo znake, kot so pomišljaji, poševnice ali presledki, je treba v zapisu oznake ECLI vsakega od njih nadomestiti s piko (npr.: II Ips 123/2005 postane II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 postane I.K.123456.2010 itd.).

Za splošna pravila za EOŠ veljajo izjeme, opredeljene v spodaj navedenih posebnih primerih.

Izjeme pri oblikovanju zaporedne številke:

A: Če ima združena odločba dve ali več ROŠ, se pri oblikovanju oznake ECLI uporabi le prva ROŠ. V takih primerih je treba na koncu EOŠ dodati „A“. Do drugih ROŠ je dostop mogoč prek metapodatkov dokumenta.

Primer:

Sodba II Ips 49/2008 in II Ips 28/2011

potem je ECLI:

ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A


B: Če je pri odločbi uporabljena le ena ROŠ, ki je enaka oziroma podobna za več drugih odločb z različnimi ROŠ, se te druge ne dodajo v podatkovne zbirke sodne prakse. Prva ROŠ se uporabi za oblikovanje ECLI, ostale pa so navedene kot „enako kot“ v metapodatkih. Preostale ROŠ se uporabijo za oblikovanje ECLI, ki so v zbirki podatkov navedeni kot sorodni dokumenti.

Primer:

Sodba VIII Ips 432/2009, enako kot VIII Ips 50/2009 in VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

potem je ECLI:

ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

enako kot:

ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009

ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009

ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Uporabniki, ki bodo iskali katero koli od teh oznak ECLI, bodo usmerjeni na isti dokument.

 

C: V preteklosti je prihajalo do podvajanja ROŠ znotraj istega sodišča, ker ima sodišče več različnih zunanjih oddelkov in ni centraliziralo sistema obdelave zadev (npr. UPRS). Oznaka zunanjega oddelka je navedena v metapodatkih dokumenta. V takih primerih je treba na koncu EOŠ dodati „.črko“, ki označuje zunanji oddelek, v skladu z ustreznimi oznakami zunanjih enot:

Celje: .C

Ljubljana: .L

Nova Gorica: .G

Maribor: .M


D: V nekaterih dokumentih kazenskega prava v bazi SOVS Vrhovnega sodišča RS sta v polju „Odločba“ dve ROŠ. Prva uporablja opravilno številko (v obliki -NN), medtem ko je druga navedena v oklepaju (). Razlog za to je v dvojnem načinu evidentiranja zadev v prehodnem obdobju uvajanja informatiziranega vpisnika kazenskih zadev.

V teh primerih se za tvorjenje ECLI uporabi le prva ROŠ, pri čemer se za letnico doda opravilna številka. Druga ROŠ, navedena v oklepaju, se zavrže in ni del oznake ECLI.

Primer:

Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

potem je ECLI:

ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39


E: V nekaterih primerih se pri istem sodišču pojavlja več dokumentov z isto ROŠ, na primer za začasno odredbo in končno odločitev. V teh primerih se za oblikovanje EOŠ doda številka. Prva odločba (glede na datum izdaje) je brez numeričnega dodatka. Prva naslednja dobi dodatek „.1“, naslednja „.2“ itd. Dodatki se določijo avtomatično glede na datum izdaje.

Primer:

Sklep G 6/2011 (opomba: se ponavlja v več dokumentih),

potem so oznake ECLI:

ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

itd.

Sorodne povezave

Vrhovno sodišče RS

Ustavno sodišče RS

Sodna praksa

Sodna praksa (programski vmesnik API, za uporabo je potrebno dovoljenje VSRS)

Sodna praksa Ustavnega sodišča RS

Zadnja posodobitev: 18/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.