Det Europæiske Retsinstitut

Det Europæiske Retsinstitut er en uafhængig nonprofitorganisation, hvis målsætning er at bidrage til bedre lovgivning i Europa, styrke den retlige integration i Europa og skabe et stærkere retsfællesskab.

Baggrund

Det Europæiske Retsinstitut (ELI) blev grundlagt den 1. juni 2011 som en international nonprofitorganisation. Sir Francis Jacobs blev udnævnt til ELI's første formand. Siden 2017 har Christiane Wendehorst været formand for instituttet. Instituttets sekretariat ligger i Wien, Østrig, og administreres af universitetet i Wien.

Målsætninger

ELI bygger på et væld af forskellige retlige traditioner og samarbejde mellem jurister med forskellig faglig baggrund og er inspireret af American Law Institute. ELI evaluerer og fremmer udviklingen af lovgivning, retspolitik og retspraksis i en global sammenhæng. Det gennemfører og tilskynder til forskning på tværs af EU's grænser og er et forum for diskussion og samarbejde mellem jurister – akademikere, dommere, advokater osv., der repræsenterer en bred vifte af retlige traditioner.

ELI vælger selv sine egne arbejdsopgaver, men høres også af institutioner, som arbejder med udviklingen af lovgivningen på europæisk, internationalt eller nationalt plan.

Medlemmer

Instituttet samler ikke blot akademikere, men også advokater og dommere fra hele Europa.

Der findes to typer medlemmer: medlemmer, der deltager i instituttets aktiviteter på grundlag af deres egne personlige og faglige overbevisning, og observatører uden stemmeret, som enten kan være enkeltpersoner eller juridiske enheder (institutionelle observatører) såsom europæiske institutioner, nationale myndigheder eller juridiske organisationer. Blandt observatørerne kan nævnes Europa-Parlamentet, UNIDROIT, UNCITRAL og flere højesteretter.

Medlemmerne kan stille forslag til projekter, som instituttet skal arbejde med, kommentere projekter i udviklingsforløbet og deltage i ELI's generalforsamling, en årligt tilbagevendende begivenhed med deltagelse af mange aktører inden for retsvæsenet fra hele Europa og resten af verden.

Projekter

ELI-projekter dækker alle aspekter af lovgivningen – materielle bestemmelser og procedureregler såvel som privatret og offentlig ret. Alle projekter, der gennemføres under ELI, skal være til gavn for den europæiske borger, opfylde et udtrykkeligt praktisk behov og sigte mod resultater, der potentielt kan få en umiddelbar, praktisk indvirkning. For at blive gennemført skal ELI's projekter godkendes af en bredt sammensat kreds af uafhængige jurister og uden hensyn til bestemte deltageres interesser eller begrænsninger af politisk art.

Projekterne munder ud i publikationer, der kan benyttes direkte (eksempelvis som udkast til nye regler eller standardkontrakter) af lovgivende organer, retlige organer eller andre berørte parter. Formålet med ELI's publikationer er hovedsageligt at forbedre kendskabet til og praksis på det pågældende lovgivningsområde og samtidigt at henlede de retlige aktørers opmærksomhed på de mest hastende lovgivningsaspekter. Skønt instituttets arbejde hovedsageligt er til nytte for EU-lovgiver og de retlige aktører, er det i sidste ende offentligheden, dvs. fysiske og juridiske personer i Europa, der får glæde af bedre og mere sammenhængende love.

ELI's publikationer kan frit downloades her.

Relevante links

European Law Institute (ELI)

Sidste opdatering: 09/07/2024

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.