Menetlustähtajad

Kui Te olete kaasatud tsiviilvaidlusse ja soovite kohut käia, peate arvestama, et hagi esitamiseks on ette nähtud kindel tähtaeg.

Kõikides praegusaegsetes õigussüsteemides, sealhulgas 27 liikmesriigi õigussüsteemides on tsiviilhagi esitamiseks ette nähtud ajaline piirang. Ajalisi piiranguid või aegumist käsitlevad õigusaktid erinevad üksteisest suurel määral tähtaegade pikkuse ja tähtaja arvestamise alguse osas, samuti tähtaja arvestamise peatamise või katkestamise aluseks olevate tegude või sündmuste osas. Hagide esitamist reguleerivate õigusaktidega nähakse ette ka nende esitamise tähtajad.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Viimati uuendatud: 30/05/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.