Õiguskaitse kättesaadavus keskkonnaasjades

Kui olete keskkonda kahjustava tegevuse ohver või olete lihtsalt hoolas kodanik, kes soovib kaitsta keskkonda, on kasulik teada oma õigusi seoses kohtusse pöördumise või kaebuse esitamisega riigi pädevatele asutustele, eriti kui te viibite välisriigis. Neid õigusi kasutades võite praktilistes küsimustes paluda abi riigiasutustelt ja organisatsioonidelt. Mõnel juhul võib olla keeruline mõista, mida teha ja kelle poole pöörduda. Need teabelehed pakuvad teile teavet selle kohta, mida Euroopa Liidu liikmesriikides oodata.

Teabelehed õiguskaitse kättesaadavuse kohta keskkonnaasjades pakuvad lihtsat teavet menetluse algatamise kohta sõltumatus kohtus või haldusasutuses.

Kui te peaksite näiteks puutuma kokku keskkonda kahjustava tegevusega või kui teile lihtsalt ei võimaldatud otsustusprotsessi kestel menetluslikke tagatisi (nagu juurdepääs keskkonnateabele, keskkonnamõju hindamine või üldsusega konsulteerimine), võib teil tekkida soov pöörduda ses asjus kohtu või muu sõltumatu õigusorgani poole. Sellistel juhtudel on kasulik teada igas liikmesriigis kodanike ja nende rühmade õiguste läbivaatamise kohta kehtivaid erieeskirju.

Selleks et teil oleks võimalik vaidlustada haldusakte, otsuseid ja ka tegevusetust, on oluline teada kohtusse pöördumise eeskirju, mida nimetatakse ka kaebeõiguseks.

Kui olete edukalt esitanud kohtule kaebuse, on samuti oluline teada, et kodanikel ja nende rühmadel on õigus teatavatele tagatistele, milles käsitletakse kaebeõiguse tingimusi põhjendatud juhtudel. Tagatised tähendavad eelkõige seda, et kaebusi tuleb mõistliku aja jooksul ilma põhjendamatute viivitusteta menetleda ja et pooltel ei tohi tekkida üle jõu käivaid kulutusi.

Samuti on kasulik teada, et keskkonnasektoris on keskkonnakaitsega tegelevatel vabaühendustel kaebemenetlustes priviligeeritud seisund ja nad täidavad oma ülesannet keskkonna „valvekoertena”, kaitstes keskkonda, kes ei saa ennast ise kaitsta, sest „keskkonnal ei ole häält”.

Otsides parimat viisi keskkonda tegelikult või potentsiaalselt kahjustava tegevuse vastu, mis võib mõjutada näiteks kaitseala või inimeste tervist, on oluline teada, et teatavatel juhtudel võivad kodanikud pöörduda kaebuse esitamiseks eriorganite, nagu prokuröri või ombudsmani, poole.

Järgmistel teabelehtedel on esitatud peamised keskkonnaalase menetluse etapid igas liikmesriigis, selgitatud teie õiguseid ja peamisi põhimõtteid õiguste kasutamiseks. See teave ei asenda õigusalast nõu ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Viimati uuendatud: 09/07/2024

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.