Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Националните подзаконови актове, уреждащи плащането на съдебните такси са:

Наредба № 22 от 2014 г.

Наредба № 23 от 2014 г.

Наредба № 24 от 2014 г.

Понастоящем в определенията на ирландските съдилища за съдебните такси не се посочва изрично плащането на такса по молби за европейска заповед за плащане. Следователно следва да подадете молбата си, без да прилагате плащане за такса.

Последна актуализация: 18/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.