Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene

Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

I Nederlandene skal ofre, der ønsker at nyde godt af en beskyttelsesforanstaltning, anlægge en civil retssag (en sag om anordning af foreløbige forholdsregler). For at anlægge en sådan sag skal man henvende sig til en advokat, der kan give oplysninger om den nærmere fremgangsmåde og indlede proceduren på den forurettedes vegne.

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Følgende organer kan anordne en beskyttelsesforanstaltning: rechtbanken PDF (167 Kb) nl

Hvis en beskyttelsesforanstaltning er blevet fastsat i henhold til loven om midlertidigt forbud mod at opholde sig et bestemt sted (Wet tijdelijk huisverbod): Borgmesteren på det sted, hvor det midlertidige forbud mod at opholde sig gælder.

Den myndighed, som har truffet en beskyttelsesforanstaltning, har også kompetence til at udstede attesten.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

•             En foged (deurwaarder).

•             Hvis en beskyttelsesforanstaltning er blevet fastsat i henhold til loven om midlertidigt forbud mod at opholde sig et bestemt sted: Politiet

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

 

Gerechtshof Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

 

Gerechtshof Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Nederlandsk.

Sidste opdatering: 11/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.