Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Εθνικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό αριθ. 606/2013

Γενικές πληροφορίες

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 606/2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις καθιερώνει ένα μηχανισμό που επιτρέπει την άμεση αναγνώριση των εντολών προστασίας που εκδίδονται ως μέτρο αστικού δικαίου μεταξύ κρατών μελών.

Επομένως, εάν διαθέτετε εντολή προστασίας αστικού δικαίου που έχει εκδοθεί στο κράτος μέλος της διαμονής σας, μπορείτε να την επικαλεσθείτε απευθείας σε άλλα κράτη μέλη, προσκομίζοντας στις αρμόδιες αρχές πιστοποιητικό, το οποίο πιστοποιεί τα δικαιώματά σας.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 11 Ιανουαρίου 2015.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασίας μπορείτε να βρείτε στην ειδική σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/01/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.