Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger

Tilhold, der er udstedt i ét EU-land, kan fuldbyrdes i et andet

Ret til fortsat at være omfattet af beskyttelsesforanstaltninger ved flytning til en anden medlemsstat

For effektivt at beskytte dig som offer for vold og chikane (navnlig for forskellige former for vold i hjemmet og forfølgelse) har nationale myndigheder ofte mulighed for at iværksætte særlige foranstaltninger (polititilhold og lignende beskyttelsesordrer), der kan forebygge yderligere forulempelse eller chikane fra gerningsmandens side. Hvis du har fået udstedt en beskyttelsesordre i en medlemsstat, kan du have et ønske om at bevare denne beskyttelse ved flytning til eller under en rejse i en anden medlemsstat. EU har i dette øjemed indført en mekanisme til gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger.

Nationale beskyttelsesforanstaltninger kan være af civilretlig, strafferetlig eller forvaltningsretlig karakter, og deres varighed, udstrækning og fremgangsmåden ved fastsættelsen heraf varierer blandt medlemsstaterne. På grund af forskellige retsgrundlag i EU-retten om gensidig anerkendelse af civilretlige og strafferetlige foranstaltninger har det været nødvendigt med to særskilte instrumenter for at sikre rundsendelse af de tre mest almindelige typer af beskyttelsesforanstaltninger inden for EU. Beskyttelsesordrer, der er omfattet af direktivet og forordningen, vedrører situationer, hvor du som offer eller muligt offer for strafbare handlinger beskyttes af et forbud mod eller en regulering af, at en person, der forårsager fare, færdes forskellige steder, kontakter dig eller opsøger dig.

 • Ved Direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre er der indført en mekanisme til anerkendelse mellem medlemsstater af beskyttelsesordrer, der er udstedt som led i en straffesag.
  Hvis du i en medlemsstat har opnået en beskyttelsesordre i forbindelse med en straffesag, kan du anmode om en europæisk beskyttelsesordre.
  Beskyttelse bør sikres ved en ny beskyttelsesforanstaltning, der træffes i den medlemsstat, som du ønsker at rejse eller flytte til, efter en forenklet og fremskyndet procedure.
  Medlemsstaterne skal gennemføre direktivets bestemmelser i deres nationale retsorden senest den 11. januar 2015.
 • Ved Regulation (EU) No. 606/2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål er der indført en mekanisme til umiddelbar anerkendelse mellem medlemsstater af beskyttelsesordrer, der er udstedt som en civilretlig foranstaltning.
  Hvis du således er beskyttet af en civilretlig beskyttelsesordre, der er udstedt i den medlemsstat, hvor du har bopæl, kan du umiddelbart påberåbe dig den i en anden medlemsstat ved at indhente en attest, hvoraf dine rettigheder fremgår, og forelægge den for de relevante myndigheder.
  Forordningen finder anvendelse fra den 11. januar 2015.

Resultaterne af to projekter, der er medfinansieret af Den Europæiske Unions Daphne-Program i tilknytning til den europæiske beskyttelsesordre, er for nylig blevet offentliggjort:

 1. Projektet "POEMS" inklusiv den endelige rapport og anbefalinger er tilgængeligt sammen med landeoversigter. Projektet havde til formål at kortlægge lovgivningen om beskyttelsesordrer (tilhold) i 27 medlemsstater, idet man anlagde en vurdering af niveauet for og den praktiske betydning af lovgivningen på dette område og af betydningen af direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre og af forordning 606/2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål.
 2. Projektet "Epogender" inklusiv håndbøger er tilgængelig sammen med en sammenlignende analyse af lovgivning og praksis i de medlemsstater, der er berørt af direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre vedrørende foranstaltninger til beskyttelse af ofre for kønsrelateret vold.

Dette materiale er blevet udgivet med støtte fra Den Europæiske Unions Daphne-Program. Forfatterne er eneste ansvarlige for indholdet heraf, og det kan på ingen måde tages som et udtryk for Europa-Kommissionens opfattelse.

Materialet kan give nyttig vejledning ved den effektive gennemførelse af direktivet og indeholder oplysninger om national lovgivning, der kan være til hjælp for dem, der arbejder med dette område i praksis.

Sidste opdatering: 08/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.