Wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen

Beschermingsbevelen die in een bepaald EU-land zijn uitgevaardigd, kunnen ook in een ander EU-land worden uitgevoerd

Het recht om de door beschermingsmaatregelen geboden bescherming te blijven genieten wanneer u naar een andere lidstaat verhuist

Om u als slachtoffer (van met name diverse vormen van huiselijk geweld en stalking) doeltreffend te beschermen tegen geweld en intimidatie, kunnen nationale autoriteiten vaak specifieke maatregelen nemen (straatverbod, contactverbod of een soortgelijk beschermingsbevel) die u moeten helpen verdere agressie of aanvallen van de dader te voorkomen. Indien u in een lidstaat een beschermingsbevel heeft verkregen, is het mogelijk dat u wilt dat u deze bescherming blijft genieten wanneer u naar een andere lidstaat verhuist of reist. Daartoe heeft de EU een mechanisme voor de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen opgezet.

Nationale beschermingsmaatregelen kunnen civielrechtelijk, strafrechtelijk of bestuursrechtelijk van aard zijn en de duur, de werkingssfeer en de procedures voor de vaststelling ervan verschillen van lidstaat tot lidstaat. Aangezien er in het EU-recht afzonderlijke rechtsgrondslagen zijn voor de wederzijdse erkenning van civielrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen, dienden er twee afzonderlijke instrumenten te worden vastgesteld om het vrije verkeer van de drie meest courante soorten beschermingsmaatregelen in de EU te waarborgen. De onder de richtlijn en de verordening vallende beschermingsbevelen hebben betrekking op situaties waarin u als slachtoffer of potentieel slachtoffer van misdrijven profiteert van een verbod op of een regeling inzake het betreden van bepaalde plaatsen en het contact opnemen of benaderd worden door de persoon van wie de dreiging uitgaat.

 • Richtlijn 2011/99/EU betreffende het Europees beschermingsbevel voorziet in een mechanisme voor de erkenning tussen de lidstaten van beschermingsbevelen die zijn uitgevaardigd als een strafrechtelijke maatregel.
  Indien u in een lidstaat een strafrechtelijk beschermingsbevel heeft verkregen, kunt u verzoeken om een Europees beschermingsbevel.
  Bescherming moet worden geboden via een nieuwe beschermingsmaatregel die volgens een vereenvoudigde en versnelde procedure wordt vastgesteld door de lidstaat waarnaar u reist of verhuist
  De lidstaten moesten de bepalingen van de richtlijn uiterlijk op 11 januari 2015 omzetten in nationaal recht.
 • Verordening (EU) nr. 606/2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken voorziet in een mechanisme voor de rechtstreekse erkenning tussen de lidstaten van beschermingsbevelen die zijn uitgevaardigd als een civielrechtelijke maatregel.
  Indien u in uw lidstaat van verblijf door een civielrechtelijk beschermingsbevel wordt beschermd, kunt u zich daar bijgevolg in een andere lidstaat rechtstreeks op beroepen door een certificaat met uw rechten te verkrijgen en voor te leggen aan de bevoegde autoriteiten.
  De verordening is van toepassing sinds 11 januari 2015.

Onlangs werden de resultaten gepubliceerd van twee projecten die werden medegefinancierd in het kader van het Daphne-programma van de Europese Unie en die betrekking hadden op het Europees beschermingsbevel:

 1. het project "POEMS" en het eindverslag en de aanbevelingen ervan zijn beschikbaar, samen met landenfiches. Het project was gericht op het in kaart brengen van de wetgeving inzake beschermingsbevelen in 27 EU-lidstaten, de evaluatie van het niveau en de praktische uitwerking van de wetgeving op dat gebied en de werking van Richtlijn 2011/99/EU betreffende het Europees beschermingsbevel en van Verordening (EU) nr. 606/2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken;
 2. het project "Epogender" en de bijbehorende handboeken zijn beschikbaar, met inbegrip van een vergelijkende analyse van de wetgeving en praktijken van de lidstaten die betrokken zijn bij Richtlijn 2011/99/EU betreffende het Europees beschermingsbevel, met name met betrekking tot de bescherming van slachtoffers van gendergerelateerd geweld.

Deze publicaties zijn tot stand gekomen met financiële steun van het Daphne-programma van de Europese Unie. De inhoud van deze publicaties valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteurs ervan en geeft niet het standpunt van de Europese Commissie weer.

De publicaties bevatten nuttige indicatoren voor de doeltreffende omzetting van de richtlijn, alsook gegevens over nationale wetgeving ten behoeve van rechtspractici.

Laatste update: 08/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.