Права на малолетните и непълнолетните лица при съдебно производство

Правосъдието, съобразено с интересите на детето, се отнася до съдебните системи, които гарантират зачитането и ефективното прилагане на всички права на детето на най-високото постижимо равнище

Приблизително 19 % от населението на ЕС (95 милиона) е на възраст под 18 години. Малолетните или непълнолетните лица могат да влязат в допир със съдебната система по много начини, пряко или непряко, например когато извършват престъпления, когато стават свидетели или жертви на престъпления, когато искат убежище, когато спрямо тях е образувано производство за осиновяване или когато родителите им имат разногласия относно родителските права.

Съдебните производства може да имат значително въздействие върху живота на малолетните и непълнолетните лица и липсата на мерки, съобразени с интересите на детето, може да доведе до ограничаване или нарушаване на техните права. Освен това, когато националните съдебни системи не разполагат с подходящи за деца процедури и практики, най-уязвимите деца (например деца с увреждания или деца мигранти) са изправени пред особени пречки при упражняването на правата си.

Правото на достъп до правосъдие следва да бъде гарантирано за всички малолетни и непълнолетни лица. Освен това през цялото време, през което децата имат досег със съдебната система, отношението към тях трябва да е съобразено с възрастта им, специалните им нужди, зрелостта им и способността им да разбират, както и с евентуалните затруднения в общуването, които те може да имат.

Необходима е по-ясна информация относно лицата и процедурите в случаите, когато правосъдието засяга малолетни и непълнолетни лица, както и специален преглед, който да гарантира зачитането на правата на малолетните и непълнолетните лица. Във връзка с това бяха определени две категории: децата като участници в производството и конкретните процедури, които се прилагат в страните от ЕС, в зависимост от клона на правото.

Първата категория ще обедини общите елементи, свързани с детето в личното му качество, като например наказателна или гражданска отговорност, достъп до правна помощ, връзка с училище/образование, вземане на решения по отношение на здравеопазването, специализирани съдилища/институции или финансова подкрепа при сезиране на съда.

Втората категория има за цел да събере информация за това как непълнолетните лица са третирани в контекста на съдебните производства и за специфичния характер на наказателните, гражданските и административните производства в държавите членки.

Последна актуализация: 21/09/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.