Náklady

Finsko

V tomto oddíle najdete informace o nákladech na soudní řízení ve Finsku.

Obsah zajišťuje
Finsko

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Obhájci (včetně právních zástupců)

Ve Finsku jsou odměny pro obhájce upraveny pravidly řádného výkonu profese advokáta a směrnicemi pro odměňování, schválenými finskou advokátní komorou.

Soudní vykonavatelé

Ve Finsku se odměny pro soudní vykonavatele řídí vládní vyhláškou 925/2008, zákonem o exekučních poplatcích (34/1995) a vládní vyhláškou 35/1995.

Advokáti

Ve Finsku jsou odměny pro advokáty upraveny v části obchodního zákoníku 18:5, zákonem o právní pomoci (257/2002) a vládní vyhláškou 290/2008.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady stran občanskoprávního řízení

Ve Finsku zahrnují fixní náklady poplatky za řízení a poplatky za dokumenty. Poplatky za řízení (soudní poplatky, poplatky za podání žaloby, doručovací poplatky) se vybírají od účastníka řízení jako kompenzace za projednání věci a opatření učiněná během procesu. Poplatek za řízení pokrývá rovněž doručení úředního vyhotovení rozhodnutí nebo předběžného rozhodnutí ve dané věci. Soudní poplatek se pohybuje v rozpětí od 79 EUR u občanskoprávních věcí u okresních soudů do 223 EUR u případů řešených obchodním soudem.

Poplatky za dokumenty (poplatky za výpisy, poplatky za další vyhotovení, poplatky za ověřování) jsou vybírány za výslovně vyžadované dokumenty, vyjma případů, na které se vztahuje zákonné osvobození od poplatků. Například se neplatí poplatky za dokumenty vydávané poškozené straně v trestní věci, kde žalobu podal státní zástupce.

Podrobné informace o nákladech jsou dostupné na webových stránkách justice a v zákoně o soudních poplatcích (zákon o poplatcích za výkony soudů a určitých orgánů soudní správy č. 701/1993) a v souvisejících vyhláškách státní rady.

Ve věcech rozvodu se celkový soudní poplatek skládá z počátečního poplatku 79 EUR a poplatku 44 EUR za pokračovací řízení po lhůtě na rozmyšlenou. Pomoc advokáta může stát přibližně 1000 EUR. V záležitostech, jejichž součástí je žaloba, činí poplatek 72 EUR. Ve věcech občanského práva je soudní poplatek 79 EUR až 179 EUR u okresního soudu a dalších 179 EUR, jestliže je dán návrh k odvolacímu soudu. Náklady na advokáty mohou dosahovat nebo i přesahovat výši 6000 EUR.

Fáze občanskoprávního řízení, v nichž se musí hradit fixní náklady

Fixní náklady vzniklé účastníkům občanskoprávního řízení musí být uhrazeny na konci řízení.

Fixní náklady v trestních řízeních

Fixní náklady stran trestního řízení

Ve Finsku neplatí účastníci řízení, kde žalobu podává státní zástupce u soudu první instance, žádné náklady.

Fáze trestního řízení, v nichž se musí hradit fixní náklady

Fixní náklady vzniklé účastníkům trestního řízení musí být uhrazeny na konci řízení.

Fixní náklady v ústavních řízeních

Fixní náklady stran ústavního řízení

Ve Finsku neexistují žádné ústavní soudy; relevantní případy jsou projednávány jako trestní řízení. Účastníkům trestních řízení, kde žalobu podává státní zástupce u soudu první instance, nevznikají žádné náklady.

Fáze ústavních řízení, v nichž se musí hradit fixní náklady

Náklady musí být uhrazeny na konci řízení.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Právní zástupci musí účastníkům potenciálního soudního sporu poskytnout předběžné informace v tom smyslu, aby porozuměli svým právům a povinnostem, svým šancím na úspěch a nákladům, které ponesou – včetně těch, které pravděpodobně ponese strana sporu, která nebude mít úspěch. Je to upraveno etickým kodexem finské advokátní komory. Obhájce je rovněž ze zákona povinen zachovávat důvěrnost svého klienta.

Právní základy nákladů

Kde mohu nalézt informace o právních základech nákladů ve Finsku?

Informace o právních základech nákladů jsou k dispozici na webové stránce finského ministerstva spravedlnosti.

V jakém jazyce mohu získat informace o právních základech nákladů ve Finsku?

Informace jsou dostupné ve finštině, švédštině a angličtině.

Kde mohu nalézt informace o mediaci?

Informace o mediaci jsou dostupné na webových stránkách ministerstva spravedlnosti a Národního ústavu zdraví a sociální péče.

Kde mohu nalézt další informace o nákladech

Dostupné webové stránky s informacemi o nákladech

Podrobné informace o nákladech a poplatcích za soudní řízení jsou dostupné zdarma na webových stránkách finského ministerstva spravedlnosti.

Kde mohu najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Informace o průměrné délce trvání jsou dostupné v „Přehledu“ aktivit na webových stránkách finského ministerstva spravedlnosti.

Kde mohu najít informace o průměrných celkových nákladech jednotlivého řízení?

Informace o průměrných agregovaných nákladech jsou dostupné na webových stránkách Justice finského soudnictví.

DPH

Jak lze získat tyto informace

Informace jsou dostupné na webových stránkách ministerstva spravedlnosti. Podle směrnice pro odměňování finské advokátní komory musí být odhad poplatku za určitý úkon uváděn spotřebiteli včetně DPH.

Jaké sazby DPH se vztahují na právní služby?

Právní služby jsou předmětem DPH v sazbě 22 procent. Poplatky za právní pomoc však nejsou předmětem DPH.

Právní pomoc

Příjmový práh v oblasti občanského práva

Příjmový práh je kalkulován podle stanoveného vzorce. Obecně je poskytována bezplatná právní pomoc, pokud jsou dostupné prostředky žadatele nižší než 700 EUR měsíčně u svobodné osoby. Pomoc lze rovněž poskytnout s progresivní srážkou, pohybují-li se dostupné prostředky žadatele mezi 700 a 1500 EUR měsíčně. Právní pomoc není poskytnuta, má-li žadatel dostupné prostředky vyšší než 1500 EUR měsíčně. Příslušné hodnoty pro manželské páry jsou 600 a 1300 EUR. Další informace lze nalézt na webových stránkách Justice. Poplatek za právní pomoc ve výši 70 EUR je vybírán v případě, že žadatel disponuje likvidním jměním přesahujícím 5000 EUR.

Kromě výše uvedeného mají obžalovaní právo na veřejného obhájce bez ohledu na svou finanční situaci, pokud jsou obžalováni ze závažného trestného činu, nebo jsou-li ve vězení nebo ve vazbě. Soud může rovněž ze své vlastní iniciativy jmenovat veřejného obhájce osobě, která ještě nedovršila 18 let věku, nebo osobě neschopné si najít vlastními silami obhájce. Je-li však obžalovaný odsouzen, musí nahradit státu poplatek za veřejného obhájce, pokud neměl nárok na právní pomoc. V takovém případě je povinnost obžalovaného platit určena podle pravidel právní pomoci.

Příjmový práh pro oběti v oblasti trestního práva

Oběti určitých závažných trestných činů, jako je domácí násilí nebo sexuální trestné činy, mají nárok na právního zástupce a asistenta bez ohledu na svou finanční situaci.

Navíc mohou oběti získat právní pomoc podle společných kritérií: obecně je právní pomoc poskytnuta zdarma, pokud jsou dostupné prostředky žadatele nižší než 700 EUR měsíčně u svobodné osoby. Je rovněž možné ji získat s progresivní srážkou, pokud má žadatel dostupné prostředky mezi 700 a 1500 EUR měsíčně. Právní pomoc nelze získat, pokud žadatel disponuje prostředky, které přesahují částku 1500 EUR měsíčně. Příslušné hodnoty pro manželské páry jsou 600 a 1300 EUR měsíčně. Poplatek 70 EUR za právní pomoc je vybírán od žadatelů, kterým je poskytnuta právní pomoc oproti srážce. Navíc je vybírána dodatečná srážka, pokud likvidní jmění žadatele přesahuje 5000 EUR.

Další podmínky související s poskytnutím právní pomoci obětem

O právní pomoc se žádá Úřad veřejné právní pomoci. Lze o ni požádat na kterémkoli z úřadů veřejné právní pomoci v zemi, nezávisle na trvalém bydlišti žadatele. Často je vhodné podat žádost na nejbližším úřadě.

Žadatel musí předložit důkaz o své finanční situaci, jakémkoli pojištění soudních výloh a popis věci, kvůli níž hledá právní pomoc.

Žádost se podává úřadu právní pomoci ústně nebo písemně a k žádosti musí být přiložena nezbytné doklady. Formulář žádosti a přílohy lze rovněž zaslat úřadu právní pomoci poštou, faxem nebo e-mailem.

Formulář žádosti je dostupný na stránce formuláře žádosti o právní pomoc; je rovněž dostupný na úřadech veřejné právní pomoci, u soudů a v právních kancelářích.

Pokud si žadatel přeje být zastupován v soudním řízení soukromým právním zástupcem, může žádost o právní pomoc podat tento zástupce.

Jedná-li se o oběť domácího násilí nebo sexuálního trestného činu, soud může jmenovat právního zástupce nebo asistenta oběti – pro účely předběžného řízení a vlastního soudního líčení. Pokud si oběť přeje uplatnit požadavek v průběhu soudního líčení, soud jmenuje zástupce. Jestliže oběť nemá požadavky, lze jmenovat asistenta.

Jak bylo uvedeno výše, veřejný obhájce bude jmenován na žádost při podezření na závažný trestný čin nebo u osoby, která je ve vězení nebo ve vazbě. Soud může ze své iniciativy jmenovat veřejného obhájce osobě mladší 18 let a osobě neschopné se postarat o svou obhajobu.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Příjemce právní pomoci je zbaven povinnosti platit poplatky.

Navíc určité záležitosti jsou bezplatné ze zákona (zákon o soudních poplatcích 701/1996, oddíl 6 a 7). Tyto záležitosti se týkají například urovnání dluhů soukromých osob nebo trestních případů žalovaných státním zástupcem u soudu první instance. Zahraniční instituce a cizí občané mohou vést bezplatné soudní řízení v případech vzájemné právní pomoci.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Obecně platí pravidlo, že náklady v občanskoprávních případech nese účastník, který prohrál při (mezi výjimky patří případy, v nichž byla podána žaloba, a případy, na něž se vztahují zvláštní ustanovení zákona, jako je mnoho případů řešených podle rodinného práva). U správních soudů musí každý účastník řízení nést své vlastní náklady. V rozsudku soudu se stanoví, zda je účastník, který prohrál, povinen platit vítěznému účastníkovi jeho náklady.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

O odměnách pro experty rozhoduje soud. Tyto odměny nepodléhají žádným pevným limitům, musí však být pokládány za přiměřené.

Odměny překladatelů a tlumočníků

O odměnách pro překladatele a tlumočníky rozhoduje soud. Tyto odměny nepodléhají žádným limitům za předpokladu, že jsou přiměřené. Průměrná odměna pro překladatele je 80 EUR za stranu. Tyto odměny nemusí hradit účastník řízení, jemuž byla udělena právní pomoc.

Související odkazy

Webové stránky finského ministerstva spravedlnosti

Webové stránky finského soudnictví

Webové stránky finské advokátní komory

Související přílohy

Finská zpráva o Průzkumu transparentnosti nákladů PDF (504 Kb) en

Poslední aktualizace: 19/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.