Sagsomkostninger

Ungarn

I denne casestudy, der vedrører familieret (forældremyndighed), anmodedes medlemsstaterne om at give den part, der anlægger retssag, oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde: Tilfælde A – National sag: To personer har i en årrække levet sammen uden at være gift. De har et barn på tre år, da de går fra hinanden. Ifølge en retsafgørelse er moderen tillagt forældremyndigheden, medens faderen har samværsret. Moderen anlægger sag med henblik på at begrænse faderens samværsret. Tilfælde B – Tværnational sag, hvor De er advokat i medlemsstat A: To personer har i en årrække levet sammen i en medlemsstat (medlemsstat B) uden at være gift. De har et barn sammen, men går fra hinanden umiddelbart efter barnets fødsel. Ifølge en retsafgørelse truffet i medlemsstat B er moderen tillagt forældremyndigheden, medens faderen har samværsret. Moderen og barnet flytter til en anden medlemsstat (medlemsstat A) for at bosætte sig der, hvilket de ifølge retsafgørelsen har lov til, og faderen forbliver i medlemsstat B. Nogle få år senere anlægger moderen sag i medlemsstat A med henblik på at ændre faderens samværsret.

Indholdet er leveret af
Ungarn

Omkostninger i Ungarn

Omkostninger til alternativ konfliktløsning


Casestudie

Alternativ konfliktløsning

Er dette en mulighed i denne type sager?

Omkostninger

Case A

Ja. Hvis forældrene ikke kan blive enige om udøvelsen af samværsretten, kan de anmode om mægling af hensyn til barnets tarv. Der kan også anmodes om mægling i løbet af en tvangsfuldbyrdelsesprocedure. Inden for to år efter, at retten har truffet endelig afgørelse om samværsretten, kan der indgives begæringer om at ændre afgørelsen, dog kun ved den samme domstol, som dermed bevarer beføjelsen til at træffe afgørelse.

Som aftalt mellem parterne og retsmægleren.

Case B

Ja. Hvis forældrene ikke kan blive enige om udøvelsen af samværsretten, kan de anmode om mægling af hensyn til barnets tarv. Der kan også anmodes om mægling i løbet af en tvangsfuldbyrdelsesprocedure. Hvis der er gået over to år, siden skilsmissen blev gennemført, eller siden der blev anlagt sag om forældremyndighed, kan kontoret for værgemål godkende forældrenes aftale eller på deres anmodning træffe afgørelse om samværsretten.

Som aftalt mellem parterne og retsmægleren.

Omkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndige


Casestudie

Advokat

Foged

Sagkyndig

Er der advokattvang?

Gennemsnitlige omkostninger

Er der advokattvang?

Er dette obligatorisk?

Omkostninger

Case A

Nej

Som aftalt mellem klienten og advokaten.

Nej

Nej. Retten udpeger efter anmodning fra den part, der fremlægger bevismateriale, en sagkyndig, med undtagelse af tilfælde, hvor den af egen drift indsamler bevismateriale. Parterne kan også fremlægge udtalelser fra private sagkyndige.

Den sagkyndige fastsætter selv sit honorar. Hvis retten af egen drift bestemmer, at der skal indsamles bevismateriale, fastsættes honoraret i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Case B

Nej

Som aftalt mellem klienten og advokaten.

Nej

Nej. Retten udnævner efter anmodning fra den part, der fremlægger bevismateriale, en sagkyndig, med undtagelse af tilfælde, hvor den af egen drift indsamler bevismateriale. Parterne kan også fremlægge udtalelser fra private sagkyndige.

Den sagkyndige fastsætter selv sit honorar. Hvis retten af egen drift bestemmer, at der skal indsamles bevismateriale, fastsættes honoraret i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Godtgørelse til vidner


Casestudie

Godtgørelse til vidner

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Case A

Ja.

Godtgørelse til vidner er reguleret ved lov. Vidner har ret til at få refunderet udgifter til rejse og ophold samt diæter og til at få godtgjort tabt arbejdsfortjeneste.

Case B

Ja.

Godtgørelse til vidner er reguleret ved lov. Vidner har ret til at få refunderet udgifter til rejse og ophold samt diæter og til at få godtgjort tabt arbejdsfortjeneste.

Omkostninger til retshjælp og andre godtgørelserCasestudie

Retshjælp

Godtgørelse af omkostninger

Hvornår og på hvilke betingelser anvendes retshjælp?

Hvornår godtgøres hele beløbet?

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkostninger?

Hvis hele beløbet ikke godtgøres, hvilken procentdel godtgøres så generelt?

Hvilke omkostninger godtgøres aldrig?

Er der tilfælde, hvor retshjælpen skal tilbagebetales til retshjælpsorganet?

Case A

Se afsnittet om retshjælp.

Uanset parternes indkomst eller økonomiske situation har de ret til udsættelse af betalinger – udskudt betaling af specifikke omkostninger – i retssager om forældremyndighed og samværsret m.m.

I sager, hvor de anslåede omkostninger sandsynligvis gør det umuligt for ansøgeren at anlægge sag ved retten (baseret på de tilgængelige oplysninger).

Der ydes gratis juridisk bistand inden for rammerne af retshjælpen, under hensyntagen til en indkomstgrænse svarende til minimumsalderspensionen.

Ja, den tabende part skal betale den vindende parts omkostninger, medmindre andet er angivet i loven, herunder når loven pålægger en anden part at betale omkostningerne, uanset hvilken afgørelse retten har truffet.

Ved delvist medhold skal det beløb, der godtgøres, stemme overens med den del af kravet, der gives medhold i, og parternes forudbetalinger. Retten kan også fastslå, at hver af parterne skal betale sine egne omkostninger.

I begrundede tilfælde kan retten nedsætte et advokatsalær, hvis den finder, at dette er urimelig højt.

Parterne kan ikke dømmes til at betale omkostninger, der er opstået som følge af forhold ved retten (der kunne have været undgået).

De omkostninger, parterne får godtgjort, må ikke overstige kravets værdi.

Ja, hvis det konstateres, at en part, der har modtaget retshjælp, ikke var berettiget til den.

Den tabende part skal godtgøre den beskikkede advokats salær, som blev forudbetalt af staten, direkte til staten.

Den tabende part skal betale administrationsgebyret, også selv om vedkommende er berettiget til retshjælp.

Case B

Se afsnittet om retshjælp.

Uanset parternes indkomst eller økonomiske situation har de ret til udsættelse af betalinger – udskudt betaling af specifikke omkostninger – i retssager om forældremyndighed og samværsret m.m.

Ved beslutningen om at yde retshjælp kan der tages hensyn til leveomkostningerne i de respektive lande, hvor parterne er bosat.

I sager, hvor de anslåede omkostninger sandsynligvis gør det umuligt for ansøgeren at anlægge sag ved retten (baseret på de tilgængelige oplysninger).

Der ydes gratis juridisk bistand inden for rammerne af retshjælpen, under hensyntagen til en indkomstgrænse svarende til minimumsalderspensionen.

Borgere fra EU-medlemsstater og borgere fra tredjelande, der opholder sig lovligt i en EU-medlemsstat, er berettigede til at få retshjælp på de samme betingelser som ungarske statsborgere.

Ja, den tabende part skal betale den vindende parts omkostninger, medmindre andet er angivet i loven, herunder når loven pålægger en anden part at betale omkostningerne, uanset hvilken afgørelse retten har truffet.

Ved delvist medhold skal det beløb, der godtgøres, stemme overens med den del af kravet, der gives medhold i, og parternes forudbetalinger. Retten kan også fastslå, at hver af parterne skal betale sine egne omkostninger.

I begrundede tilfælde kan retten nedsætte et advokatsalær, hvis den finder, at dette er urimelig højt.

Parterne kan ikke dømmes til at betale omkostninger, der er opstået som følge af forhold ved retten (der kunne have været undgået).

De omkostninger, parterne får godtgjort, må ikke overstige kravets værdi.

Ja, hvis det konstateres, at en part, der har modtaget retshjælp, ikke var berettiget til den.

Den tabende part skal godtgøre den beskikkede advokats salær, som blev forudbetalt af staten, direkte til staten.

Den tabende part skal betale administrationsgebyret, også selv om vedkommende er berettiget til retshjælp.

Omkostninger til oversættelse og tolkning


Casestudie

Oversættelse

Tolkning

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Case A

Når den ene part ikke taler eller forstår ungarsk.

Oversætteren fastsætter selv sit honorar. Honoraret beregnes på baggrund af antallet af tegn (ca. 5 HUF pr. tegn), tidsfristen og kildesproget. Oversættelsesudgifter som følge af fremlagt bevismateriale og indlæg fra parterne, som har ret til at benytte deres modersmål, regionale sprog eller mindretalssprog under civilsager, forudbetales på deres vegne af staten. Disse omkostninger reguleres efterfølgende af bestemmelserne om inddrivelse af sagsomkostninger.

Når den ene part ikke taler eller forstår ungarsk.

Tolken fastsætter selv sit honorar. Timetaksten afhænger af det sprog, der anvendes – ca. 10 000-12 000 HUF i timen. Staten betaler eller forudbetaler tolkens honorar i sager, hvor tolkning er foreskrevet ved lov.

Case B

Når den ene part ikke taler eller forstår ungarsk.

Oversætteren fastsætter selv sit honorar. Honoraret beregnes på baggrund af antallet af tegn (ca. 5 HUF pr. tegn), tidsfristen og kildesproget. Oversættelsesudgifter som følge af fremlagt bevismateriale og indlæg fra parterne, som har ret til at benytte deres modersmål, regionale sprog eller mindretalssprog under civilsager, forudbetales på deres vegne af staten. Disse omkostninger reguleres efterfølgende af bestemmelserne om inddrivelse af sagsomkostninger.

Når den ene part ikke taler eller forstår ungarsk.

Tolken fastsætter selv sit honorar. Timetaksten afhænger af det sprog, der anvendes – ca. 10 000-12 000 HUF i timen. Staten betaler eller forudbetaler tolkens honorar i sager, hvor tolkning er foreskrevet ved lov.

Sidste opdatering: 07/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.