Leia ekspert

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

I. Ekspertide nimekirjad ja registrid

Slovaki Vabariigis on olemas ametlik ekspertide nimekiri/register. Ekspertide nimekiri on kõikidele elektrooniliselt kättesaadav.

Ekspertide registri pidamise eest vastutab justiitsministeerium.

Registrisse kandmiseks peavad eksperdid vastama järgmistele kriteeriumidele:

 • täielik teovõime;
 • väljavõte karistusregistrist (isiku kohta ei tohi olla tehtud süüdimõistvat kohtuotsust);
 • asjakohane haridus (võimaluse korral akadeemiline kraad);
 • lühiajaline erikursus kohtuekspertide ametit reguleerivate õigusnormide teemal;
 • vähemalt seitsmeaastane töökogemus asjaomasel erialal (täiel määral pärast kraadi omandamist);
 • justiitsministeeriumi või delegeeritud üksuse korraldatud erieksam;
 • konkreetne pikaajaline kursus, mis käsitleb kohtuekspertide ametit reguleerivaid õigusnorme ja nimekirja asjaomast jagu või alljagu (nõutav ainult valitud jagude ja alljagude puhul);
 • vajalikud materiaalsed vahendid;
 • ei ole kohtueksperdina õigusvastase käitumise tõttu nimekirjast viimase kolme aasta jooksul kustutatud ja ei kehti ühtegi kohtueksperdina õigusvastase käitumise tõttu seatud tegutsemiskeeldu;
 • kohtueksperdi vanne.

Registreerimiseks peavad eksperdid andma vande. Nimekirja kandmiseks peavad eksperdid esitama taotluse. Justiitsministeeriumil on kohustus registreerida ekspertide nimekirja isik, kes vastab kohustuslikele nõuetele.

Justiitsministeerium võib eksperdi nimekirjast kustutada

 • eksperdi kirjaliku taotluse korral;
 • juhul, kui isik ei vasta enam eespool nimetatud nõuetele;
 • distsiplinaarkaristusena;
 • juhul, kui isik viib oma tegevust ellu ilma vastutuskindlustuseta;
 • juhul, kui isik ei läbi ametialase pädevuse kontrolli.

Justiitsministeerium ajakohastab ekspertide nimekirja pidevalt.

Eksperdi leiab otsinguvahendi abil. Sellega tehtav otsing hõlmab kõiki eksperte. Eksperdid kantakse nimekirja spetsialiseerumise alusel ja spetsialiseerumisvaldkonnad on registris kättesaadavad.

II. Eksperdi kvalifikatsioon

Registrisse kandmiseks peab isik omandama oma erialal teatava haridustaseme. Eksperdina tegutsemiseks ei pea olema kutseliidu liige. Eksperdid peavad oma oskusi korrapäraselt täiendama. Olemas on spetsialiseerunud eksperdiasutused, kellel on õigus korraldada kutsealast täiendusõpet.

III. Ekspertide tasustamine

Ekspert võib tellijaga, kes ei ole kohus ega mõni muu avaliku sektori asutus, kokku leppida lepingujärgses tasus või eksperdile makstavas summas. Kui kokkulepet ei sõlmita, siis on eksperdil õigus tariifsele tasule, kulude hüvitamisele ja hüvitisele kulutatud aja eest. Ekspertide tariifse tasu summa määratakse kindlaks aja põhjal või osakaalu meetodi või ühtse määra meetodi alusel.

Kohtu määratud eksperdid võivad saada ettemakse kulude hüvitamiseks. Tsiviilkohtumenetluses maksavad ekspertide tasu menetluspooled ja kriminaalmenetluses maksab selle riik.

IV. Ekspertide vastutus

Slovaki Vabariigi määrused sisaldavad erisätet eksperdi vastutuse kohta. Seadusega nr 382/2004 Coll. (viimati muudetud kujul) on reguleeritud eri liiki haldusrikkumised.

Eksperdid on kohustatud katma oma võimaliku vastutuse erialase vastutuskindlustusega. Kõnealune kindlustus ei hõlma eksperdi vastutust nõu eest, mida ta annab teistes liikmesriikides.

Eksperdi vastutuse ülemmäär on 33 193 eurot.

V. Lisateave ekspertiisimenetluste kohta

Peamised õigusnormid, mida Slovaki Vabariigis kohtuekspertiisi suhtes kohaldatakse, on seadus nr 382/2004 Coll. (viimati muudetud kujul), määrus nr 228/2018 Coll., tsiviilkohtumenetluse seadustik, kriminaalmenetluse seadustik ja haldusmenetluse seadustik.

Ekspertide nimetamise üldreeglid on tsiviil-, kriminaal- ja halduskohtus toimuvates menetlustes sarnased.

Slovaki Vabariigi õigussüsteemis ei tehta vahet eksperdist tunnistajatel, tehnilistel ekspertidel, õigusekspertidel ega muud liiki ekspertidel. Registreeritud eksperte on kokku ligikaudu 3 000.

Ekspertide ametisse nimetamine

Eksperte võib ametisse nimetada kohus või mõni muu avaliku sektori asutus. Eksperte võib nimetada ka esialgses või kohtueelses menetluses. Kohtueelses kriminaalmenetluses võib eksperdi nimetada politseiametnik või prokurör.

Tsiviil-, kriminaal- ja halduskohtutes toimuvates menetlustes ekspertide nimetamises erinevusi ei ole. Kohtu nimetatud ekspertidel on seadusest tulenev kohustus teatada, kui neil tekib huvide konflikt. Kui eksperdi nimetab ametisse kohus, siis kasutab kohus tema valimiseks ekspertide nimekirja või registrit. Nimekirja kantud eksperdi võib nimetada kohus või valida üks menetluspool. Kui nimekirjas ei ole kohtueksperti registreeritud või kui ühelgi registreeritud kohtueksperdil ei ole võimalik ekspertiisi teha, siis võib kohus nimetada ajutise kohtueksperdi.

Menetlus

Tsiviilkohtumenetlus

Eksperte küsitletakse tavaliselt kohtuprotsessi ajal. Eksperdi arvamus ei ole kohtule siduv. Eksperdiaruanne on sama kaalukas kui mis tahes muud tõendid ning kohtunik peab seda hindama sõltumatult ja muid tõendeid arvesse võttes.

Sellist menetlust, mille raames eksperdid kohtuvad või neid küsitletakse enne kohtuprotsessi, et püüda küsimusi kitsendada ja võimaldada kohtul eriarvamusi mõista, ei ole.

Kohtu taotlusel peavad menetluspooled ekspertiisi jaoks vajalike allikate või andmete hankimisel eksperdiga koostööd tegema.

1. Eksperdiaruanne

Eksperdiaruanne peab olema üles ehitatud järgmiselt:

 • tiitelleht
 • sissejuhatus
 • aruanne
 • järeldus
 • lisad
 • eksperdi klausel

Eksperdid ei pea esitama esialgset aruannet. Eksperdid ei pea oma aruandes käsitlema poolte argumente.

Kohus võib nõuda eksperdilt täiendava aruande esitamist. Ekspert esitab oma aruande kirjalikult või suuliselt.

2. Kohtuistung

Ekspert peab osalema eelistungil. Ekspert peab osalema kohtuistungil, et vastata kohtu ja menetluspoolte küsimustele. Eksperte küsitletakse tavaliselt kohtuprotsessi ajal.


Siin esitatud teave on kogutud projekti „Leia ekspert“ („Find an Expert“) käigus riikide kontaktisikutelt, kelle on valinud Euroopa asjatundlikkuse ja ekspertide instituut (EEEI).

Viimati uuendatud: 05/10/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.