Hitta en sakkunnig

Information om hur man hittar en sakkunnig i EU-länderna.

En sakkunnig är en person (eller myndighet) som domstolen eller parterna har utsett för att tillhandahålla fackkunskap i ett visst ämne under domstolsförfaranden. Även om en sakkunnig har utsetts av parterna svarar denne inför domstolen.

Vanligtvis fastställs sakkunnigas skyldigheter och ansvar i nationell lagstiftning. De flesta länder ställer vissa krav (utbildning, fortbildning och/eller certifiering) för medverkan som sakkunnig i domstolsförfaranden. För närvarande finns det ingen överenskommelse mellan medlemsstaterna om vilka krav som ska ställas på sakkunniga i rättsliga förfaranden, och de nationella begreppsapparaterna på området skiljer sig avsevärt från varandra.

Det finns en rad olika typer av sakkunniga:

  • Ett expertvittne (eller sakkunnigt vittne) har till uppgift att tolka fakta och/eller avge ett utlåtande på grundval av sin sakkunskap i tekniska frågor eller sin erfarenhet för att klargöra parternas argument.
  • En tekniskt sakkunnig har till uppgift att yttra sig i tekniska eller vetenskapliga frågor.
  • En rättsligt sakkunnig kan rådfrågas om regler, praxis och rättigheter som gäller enligt utländsk rätt.
  • Andra sakkunniga.

De nationella faktabladen om sakkunniga och sakkunskap innehåller information om befintliga nationella förteckningar och register över sakkunniga, om krav som ställs på sakkunniga, om sakkunnigas arvodering och ansvarsskyldighet samt om förfarandena för anlitande av sakkunniga.

 

Dessa landspecifika faktablad har sammanställts av European Expert and Expertise Institute (EEEI) inom ramen för projektet Hitta en sakkunnig, som finansieras genom Europeiska kommissionens program Rättsliga frågor.

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.