Наследяване

Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 650/2012

Обща информация

Регламент (ЕС) № 650/2012 от 4 юли 2012 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането на автентични актове цели улесняването на международното наследяване за гражданите.

Регламентът се прилага във всички държави членки на Европейския съюз, с изключение на Дания и Ирландия.

Регламентът се прилага по отношение на наследството, оставено от лица, починали на или след 15 август 2015 г., и осигурява последователно разглеждане на наследяването, съгласно един-единствен закон и от един-единствен орган, като позволява също на гражданите да изберат за приложимо прямо спрямо наследството им закона на държавата, чиито граждани са.

С Регламента се въвежда и европейско удостоверение за наследство — документ, издаван от органа, занимаващ се с наследяването, за да служи на наследниците, заветниците, изпълнителите на завещанието или управителите на наследството при доказване на правното им положение и упражняването на правата или правомощията им в други държави членки, без за това да се изисква специална процедура.

На 9 декември 2014 г. Комисията прие регламент за изпълнение за изготвяне на формулярите, които следва да се използват съгласно Регламента за наследяването:

Word  Word (303 Kb) bg

PDF  PDF (811 Kb) bg

Порталът e-Justice дава възможност да се попълни и създаде PDF файл на формуляр V (европейско удостоверение за наследство) онлайн тук.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Връзки по темата

Ръководство за гражданите : как правилата на ЕС опростяват международните наследявания

Последна актуализация: 17/03/2022

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.