Κληρονομική διαδοχή

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 650/2012

Γενικές πληροφορίες

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή των δημόσιων εγγράφων έχει ως στόχο να διευκολύνει τη διεκπεραίωση των διεθνών κληρονομικών διαδοχών για τους πολίτες.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Δανίας και της Ιρλανδίας.

Έχοντας εφαρμογή στην κληρονομική διαδοχή προσώπων των οποίων ο θάνατος επέρχεται κατά ή μετά την 17η Αυγούστου 2015, ο κανονισμός θα εξασφαλίσει τη συνεκτική μεταχείριση μιας συγκεκριμένης κληρονομικής διαδοχής βάσει μίας και μόνο νομοθεσίας και από μία και μόνο αρχή, παρέχοντας επίσης τη δυνατότητα στους πολίτες να επιλέγουν το δίκαιο της χώρας της ιθαγένειάς τους ως εφαρμοστέο στην κληρονομική τους διαδοχή.

Ο κανονισμός θεσπίζει επίσης ένα ευρωπαϊκό κληρονομητήριο, το οποίο είναι έγγραφο που εκδίδεται από την αρχή που επιλαμβάνεται της κληρονομικής διαδοχής προς χρήση των κληρονόμων, των κληροδόχων, των εκτελεστών διαθήκης ή των διαχειριστών της κληρονομιαίας περιουσίας, με στόχο να αποδεικνύεται η ιδιότητά τους και η άσκηση των δικαιωμάτων ή των εξουσιών τους σε άλλα κράτη μέλη, χωρίς να απαιτείται καμία ειδική διαδικασία.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή εξέδωσε εκτελεστικό κανονισμό για τη σύνταξη των εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του κανονισμού για την κληρονομική διαδοχή:

Η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας PDF του εντύπου V (Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο) εδώ.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Σύνδεσμος

Οδηγός του πολίτη : πως με τους κανόνες της ΕΕ απλοποιούνται οι διεθνείς κληρονομιές

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/03/2022

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.