Skilsmässa och hemskillnad

När ett gift par beslutar sig för att slutgiltigt skiljas inleder vanligtvis en av makarna, eller båda gemensamt, ett förfarande för äktenskapsskillnad.

I de flesta länder dömer en domstol till äktenskapsskillnad, och äktenskapet upplöses genom domstolens dom.

Om paret har barn medför äktenskapsskillnaden, utöver skilsmässan mellan makarna, en ny struktur för makarnas respektive förhållande till de gemensamma barnen.

Den medför även att en bodelning av makarnas giftorättsgods sker och, om det är nödvändigt, att den ena maken får betala ut ett bidrag eller ett underhåll till den andra, eller för barnens försörjning.

I Europeiska unionen finns bestämmelser om vilken domstol som ansökan om äktenskapsskillnad ska lämnas in till när ett par ska skiljas. De är särskilt relevanta för par som består av två personer med olika medborgarskap eller i fall då personerna har bott i olika medlemsstater under tiden de har varit gifta.

Dessa bestämmelser gör också att en dom om äktenskapsskillnad som meddelats i ett land i Europeiska unionen lättare erkänns i en annan medlemsstat och får verkan där.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Senaste uppdatering: 30/05/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.