Gerechtelijke openbare verkoping

Een gerechtelijke openbare verkoping is een procedure waarin een openbare verkoping van activa van de schuldenaar wordt georganiseerd met het doel het geld te genereren dat nodig is om een vordering van de schuldeiser te voldoen. De openbare verkoping kan worden georganiseerd door een rechter, zijn of haar gemachtigde, een bevoegde instantie of andere publieke of private instellingen (bevoegd krachtens de wetgeving van de betrokken landen).

Definitie

Een gerechtelijke openbare verkoping wordt normaal gezien door een beslaglegging voorafgegaan. Dat is de handeling waardoor de schuldeiser of de bevoegde instantie de activa waarmee de vordering kan worden voldaan, identificeert en veiligstelt. Zowel roerende als onroerende goederen komen voor beslaglegging in aanmerking, evenals tegoeden die de schuldenaar heeft bij derden. In het geval van tegoeden eindigt de tenuitvoerleggingsprocedure echter niet na de verkoop, maar na de toewijzing van het tegoed van de schuldenaar aan zijn of haar schuldeiser.

Er bestaan verscheidene soorten gerechtelijke openbare verkopingen in de EU-landen, waarvan het nationale recht het relevante rechtskader vormt. In sommige EU-landen kan een gerechtelijke openbare verkoping online worden gehouden, waardoor deelnemers niet persoonlijk voor de rechter, in de rechtbank of voor andere publieke of private instellingen moeten verschijnen.

Een gerechtelijke openbare verkoping – die doorgaans plaatsvindt onder de leiding van een rechter, die een derde kan belasten met de verkoop (een onafhankelijke deskundige of een bedrijf dat specifiek bevoegd is voor deze taak) maar ook volledig door andere instanties kan worden beheerd (bv. gerechtsdeurwaarders of andere tenuitvoerleggingsinstanties) – wordt doorgaans voorafgegaan de passende publiciteit.

Binnenkort verschijnt er ook informatie op de relevante nationale webpagina's. Als de vlag van het betrokken land rechts op deze pagina grijs is, dan is er nog geen informatie beschikbaar.

Verklarende woordenlijst op het gebied van de gerechtelijke openbare verkoping

 1. Basisprijs – waarde van de in beslag genomen goederen van de schuldenaar (onroerend goed of persoonlijke bezittingen) die door de schuldeiser of de bevoegde instantie zijn geëxecuteerd.
 2. Bod in concurrentie met andere personen/bedrijven – concurrerende bieding voor een goed op een gerechtelijke openbare verkoping.
 3. Deskundige die het in beslag genomen goed taxeert – deskundige (op het gebied van de relevante markt) waarop doorgaans een beroep wordt gedaan om de waarde van de goederen te bepalen. De deskundige moet de marktprijswaarde van het goed bepalen en daarbij rekening houden met de algemene situatie op die markt en de toestand waarin het goed zich bevindt.
 4. In beslag genomen goed – eigendom van de schuldenaar (onroerend goed of persoonlijke bezittingen) die door een schuldeiser of de bevoegde instantie is geëxecuteerd ingeval de schuldenaar zijn schuld niet vrijwillig voldoet. Om een goed te executeren, moet de schuldeiser of de bevoegde instantie de schuldenaar een beslagverzoek zenden. Dit is een akte waarin de schuldeiser of de bevoegde instantie het goed identificeert dat kan worden gebruikt om de schuld te voldoen.
 5. Mogelijkheid om de betrokken goederen te bezichtigen – gelegenheid voor potentiële kopers om het betrokken goed te zien en de toestand na te gaan waarin het zich bevindt (soms via foto's, soms door persoonlijke bezichtiging).
 6. Overdracht – de handeling waarbij het eigendomsrecht over het verkochte goed overgaat van de schuldenaar naar de koper.
 7. Persoon die of bedrijf dat met de verkoop is belast – persoon die of bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verstrekken van informatie aan geïnteresseerde potentiële kopers, voor het aankondigen van de verkoping, voor het uitvoeren van de biedingsprocedure tijdens de verkoping, enz.
 8. Publiciteit voor de verkoping – om een in beslag genomen goed te verkopen op een gerechtelijke openbare verkoping, moet de rechter, zijn gemachtigde of de bevoegde instantie de verkoop aankondigen (hoe en wanneer het goed zal worden verkocht). Doorgaans worden gerechtelijke openbare verkopingen op het internet aangekondigd, maar dikwijls ook in kranten.
 9. Tegenbod – een nieuw bod op een goed door een persoon/bedrijf in een gerechtelijke openbare verkoping, tegen een hogere prijs – om te pogen de aankoop veilig te stellen.
 10. Toewijzing – het te koop aangeboden goed wordt toegewezen aan de persoon die aan het eind van de gerechtelijke openbare verkoping de hoogste prijs heeft geboden.
 11. Waarborg – om aan een gerechtelijke openbare verkoping te kunnen deelnemen, moet een persoon voor de aanvang van de verkoping een waarborg betalen. Wanneer de betrokkene het te koop aangeboden goed niet koopt, krijgt hij of zij de waarborg terug na de verkoping.

Lijst van EU-landen waar een online gerechtelijke openbare verkoping reeds mogelijk is

 1. Duitsland (in samenwerking met Oostenrijk)
 2. Estland
 3. Finland
 4. Hongarije
 5. Italië
 6. Kroatië
 7. Letland (uitsluitend voor tenuitvoerleggingsprocedures die betrekking hebben op onroerende goederen)
 8. Nederland (uitsluitend voor tenuitvoerleggingsprocedures die betrekking hebben op onroerende goederen)
 9. Oostenrijk (in samenwerking met Duitsland)
 10. Portugal
 11. Spanje
 12. Slovenië (uitsluitend voor tenuitvoerleggingsprocedures die betrekking hebben op onroerende goederen).
Laatste update: 05/05/2022

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.