Offentliga auktioner

Offentlig auktion är ett exekutivt förfarande som används för att borgenärer ska kunna få betalt för sina fordringar. En sådan exekutiv försäljning kan arrangeras av en domstol eller en företrädare för denna, av en behörig myndighet eller av andra offentliga eller privata enheter (efter delegering enligt lagstiftningen i enskilda medlemsstater).

Definition

En offentlig auktion föregås normalt sett av en utmätning, som är den åtgärd varigenom borgenären eller den behöriga myndigheten identifierar och säkrar tillgångar som lämpar sig för att tillgodose borgenärens fordran. Fast och lös egendom kan utmätas, men även gäldenärens fordringar gentemot tredje man. När det gäller utestående fordringar avslutas verkställighetsförfarandet emellertid inte med försäljning, utan med att gäldenärens tillgodohavande flyttas över på hans eller hennes borgenär.

Det finns olika typer av offentliga auktioner i olika EU-länder. Det är deras nationella lagstiftning som ger den relevanta rättsliga ramen. I vissa EU-länder kan offentlig auktion ske via nätet. Därmed undviker man att deltagarna måste inställa sig personligen vid domstolen eller vid någon annan offentlig eller privat enhet.

Vanligtvis handläggs en offentlig auktion av en domstol, vilken i sin tur kan delegera själva genomförandet till en tredje part (en oberoende yrkesutövare eller ett företag som fått särskilt bemyndigande att utföra denna uppgift), men förfarandet kan också överlåtas helt på andra enheter (t.ex. kronofogdemyndighet eller motsvarande). Auktionen föregås normalt sett av lämplig kungörelse.

Vi kommer snart att lägga ut information på de nationella sidorna. Om landets flagga till höger är grå betyder det att det inte finns någon information ännu.

Ordlista över ord med anknytning till offentlig auktion

 1. Tilldelning – den tillgång som utbjuds till försäljning tilldelas den person som har lämnat det högsta budet.
 2. Grundpris – värdet av gäldenärens utmätta egendom (fast eller lös egendom) som har säkrats av borgenären eller den behöriga myndigheten.
 3. Bud i tävlan med andra personer/företag – budgivning avseende en tillgång vid en offentlig auktion.
 4. Motbud – ett nytt och högre bud som en person/ett företag lägger för att vinna budgivningen vid en offentlig auktion.
 5. Deposition – den som vill närvara vid en offentlig auktion måste betala en deposition innan auktionen inleds. Denna deposition återbetalas när auktionen har avslutats om personen i fråga inte har köpt den utbjudna tillgången.
 6. Expert som bedömer värdet på utmätta tillgångar – en expert (på den relevanta marknaden) som brukar anlitas för värdering av tillgångar. Experten ska ange tillgångens marknadsvärde, med hänsyn till det allmänna läget på den berörda marknaden och i vilket skick tillgången är.
 7. Person eller företag som ansvarar för försäljningen – person eller företag som ansvarar för att informera presumtiva köpare, annonsera försäljningen, övervaka budgivningen under auktionen, etc.
 8. Möjlighet att besiktiga den utbjudna tillgången på förhand – en möjlighet för presumtiva köpare att besiktiga föremålet i fråga och bedöma dess skick (ibland via fotografier, andra gånger personligen).
 9. Kungörelse om försäljning – för att kunna sälja en utmätt tillgång på offentlig auktion måste domstolen, dennas företrädare eller den behöriga myndigheten kungöra försäljningen (hur och när tillgången kommer att säljas). Offentliga auktioner kungörs vanligtvis på internet, men ofta även i tidningar.
 10. Utmätt tillgång – gäldenären tillhörig egendom (fast eller lös egendom) som säkras av borgenären eller den behöriga myndigheten om gäldenären inte frivilligt betalar sin skuld. För att säkra en tillgång måste borgenären eller den behöriga myndigheten tillsända gäldenären ett utmätningsbeslut. Det är en handling i vilken borgenären eller den behöriga myndigheten anger vilken tillgång som kan användas för att betala skulden.
 11. Överföring – överföringen av äganderätten till den sålda tillgången från gäldenären till köparen.

Förteckning över EU-länder där man redan har infört offentliga auktioner på internet

 1. Estland
 2. Finland
 3. Italien
 4. Kroatien
 5. Lettland
 6. Nederländerna (endast för verkställighetsförfaranden rörande lös egendom)
 7. Portugal
 8. Spanien
 9. Tyskland (i samarbete med Österrike)
 10. Ungern
 11. Österrike (i samarbete med Tyskland)
 12. Slovenien (endast för verkställighetsförfaranden rörande lös egendom).
Senaste uppdatering: 05/05/2022

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.