Pärimise piirangud – erieeskirjad

Riigikohane teave erieeskirjade kohta, mida kohaldatakse teatavate kinnisasjade, teatavate ettevõtete või muude vara erikategooriate suhtes.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades on koostanud mõned teabelehed riikide õiguses sisalduvate erieeskirjade kohta, millega seatakse pärimisele piirangud harilikult järgmise vara suhtes:

  • teatavat liiki kinnisasjad (kinnisvara);
  • teatavat liiki ettevõtted;
  • muud konkreetsed varakategooriad.

Sellise vara pärimisele on kehtestatud piirangud majanduslikel, perekondlikel ja/või sotsiaalsetel põhjustel.

Need piirangud kehtivad pärimisele pärimisseadusest sõltumata selliste siseriiklike õigusaktide alusel, millega need on kehtestatud.

Teabelehti siseriikliku õiguse kohta, millega kehtestatakse piirangud teatava vara pärimisele või muul moel mõjutatakse teatava vara pärimist, saab vaadata, kui klõpsate sellel lehel vastava riigi lipule.

Viimati uuendatud: 30/05/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.