Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Grški odškodninski organ (Archí Apozimíosis)

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Če imate prebivališče (katoikía) ali običajno prebivališče (siníthi diamoní) na ozemlju druge države članice, je treba vlogo predložiti pri pomožnem organu zadevne države članice, ki jo pošlje grškemu odškodninskemu organu. V takem primeru grški odškodninski organ takoj, ko je to mogoče, pomožnemu organu zadevne države članice in vložniku pošlje naslednje informacije: (a) informacije o kontaktni osebi ali oddelku, odgovornem za obravnavo zadeve, (b) potrdilo o prejemu vloge in (c) navedbo približnega roka, v katerem je mogoče pričakovati odločitev o vlogi.

V katerem jeziku odškodninski organ sprejema zahtevke?

Uradni jezik predložitve vloge ter izmenjave informacij, podatkov in dokazil je grščina.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila?

Organ ne prevzema odgovornosti za prevod, zato tudi ne nosi stroškov.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Da, pristojbina znaša 50 EUR. Če pristojbina ni plačana do takrat, ko odškodninski organ obravnava vlogo, se ta zavrže. Grški pomožni organ vam lahko posreduje informacije o bančnem nakazilu, ki ga morate izvesti.

Če ste iz države SEPA (enotno območje plačil v eurih), lahko elektronsko pristojbino plačate v eurih s kreditnim plačilom SEPA, pri čemer je banka prejemnica Banka Grčije. Številka IBAN in podatki o nakazilu so:

Ime prejemnika: MINISTRSTVO ZA FINANCE

Naslov prejemnika: 10 Kar. Servias St., 10562 Atene

Številka IBAN prejemnika: GR1201000230000000481090510

Številka BIC banke prejemnika: BNGRGRAA

Podatki o plačilu: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (grški pomožni organ vam sporoči 20-mestno geslo/kodo plačila)

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Če se grškemu odškodninskemu organu zdi potrebno, lahko vas, storilca in druge stranke, kot so priče ali izvedenci, povabi, da se osebno udeležite postopka in pričate pred njim.

Če imate prebivališče ali običajno prebivališče na ozemlju druge države članice, grški odškodninski organ zaprosi ustrezen pomožni organ, naj zasliši zadevno osebo v skladu s pravom države, v kateri je ta organ, in mu o tem pošlje poročilo. Prav tako pa lahko v sodelovanju z zadevnim pomožnim organom sam opravi zaslišanje, v skladu z grškim pravom, prek telefona ali videokonference. V takem primeru vas grški odškodninski organ ne more zavezati k udeležbi. Grški pomožni organ pomaga odškodninskemu organu zadevne države članice pri vašem zaslišanju ali pri zaslišanju drugih strank, kot so priče ali izvedenci.

V ta namen grški pomožni organ na zahtevo odškodninskega organa zadevne države članice: (a) pomaga odškodninskemu organu, kadar ta neposredno opravi zaslišanje v skladu z grškim pravom prek telefona ali videokonference, pri čemer pomožni organ v takem primeru zagotovi potrebno logistično infrastrukturo, ali (b) sam opravi zaslišanje v skladu z grškim pravom in pošlje poročilo o zaslišanju odškodninskemu organu zadevne države članice. V zadnjem primeru se poročilo o zaslišanju, ki se sestavi v grščini, prevede v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov države članice ali v kateri koli drug jezik EU, za katerega je zadevna država članica navedla, da ga sprejema.

Stroške grškega pomožnega organa v takem primeru nosi grška država.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Da, tolmač je zagotovljen.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

So sprejeta, vendar se lahko naroči tudi izvedensko mnenje.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Da, stroški se povrnejo.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Grški odškodninski organ mora zadevo obravnavati v treh mesecih od datuma vložitve vloge in izdati pravnomočno odločbo v treh mesecih od datuma obravnave vloge.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V jeziku, ki ga razumete.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Pri upravnem sodišču prve stopnje (Dioikitikó Protodikeío) lahko vložite tožbo v roku štirih mesecev.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Žrtve kaznivih dejanj so prav tako upravičene do pravne pomoči v zvezi z vsemi kazenskimi ali civilnimi zahtevki. Zakon (člen 1 zakona št. 3226/2004) zagotavlja pravno pomoč državljanom države članice EU, državljanom tretjih držav in osebam brez državljanstva z nizkimi dohodki, če zakonito prebivajo v Evropski uniji ali če imajo v njej običajno prebivališče. Državljani z nizkimi dohodki, ki so upravičeni do pravne pomoči, so tisti, katerih letni družinski dohodek ne presega dveh tretjin minimalnega letnega osebnega dohodka, določenega v splošni nacionalni kolektivni pogodbi. V primeru družinskega spora se dohodek nasprotne stranke v sporu ne upošteva.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Raziskovalni center za enakost spolov (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas – KEThI)

Nacionalni center za družbeno solidarnost (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis – EKKA)

Generalni sekretariat za enakost spolov (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Grški svet za begunce (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Grška sekcija organizacije Amnesty International (Diethnís Amnistía – Ellinikó Tmíma)

Grška policija – kibernetska kriminaliteta

Zadnja posodobitev: 25/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.