Сътрудничество с държави извън ЕС и съдебни мрежи

В допълнение към близките си отношения с държавите кандидатки за членство в ЕС и с асоциираните държави, Европейската съдебна мрежа е установила отношения и с други съдебни мрежи, както и с известен брой държави извън ЕС от различни региони в света.

През раздел Сътрудничество с трети държави и съдебни мрежи на уебсайта на ЕСМ звената за контакт на ЕСМ имат онлайн достъп до данните за контакт на членовете на тези съдебни мрежи, както и до звената за контакт в държавите извън ЕС. Така звената за контакт на ЕСМ могат да оказват съдействие на националните органи и в случаи, когато съществува потребност от сътрудничество извън територията на ЕС.

Правна рамка

Съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси между държави от ЕС и държави извън ЕС се урежда с двустранни или многостранни международни договори и споразумения.

Многостранните инструменти включват приетите в рамките на Съвета на Европа и ООН споразумения, както и споразуменията на ЕС с отделни държави. Тези документи могат да бъдат намерени в Съдебната библиотека.

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.