Συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ και δικαστικά δίκτυα

Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (ΕΕΔ), πέραν των στενών του σχέσεων με τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες, έχει επίσης αναπτύξει σχέσεις με άλλα δικαστικά δίκτυα και αρκετές τρίτες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μέσω του σημείου Συνεργασία με τρίτες χώρες και δικαστικά δίκτυα στον ιστότοπο του ΕΔΔ, τα σημεία επαφής του ΕΔΔ έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των μελών αυτών των δικαστικών δικτύων και σε σημεία επαφής στις τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, τα σημεία επαφής του ΕΔΔ είναι σε θέση να βοηθούν τις εθνικές αρχές και όταν υπάρχει ανάγκη συνεργασίας πέραν των συνόρων της ΕΕ.

Νομικό πλαίσιο

Η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών διέπεται από διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες, είτε διμερείς είτε πολυμερείς.

Στα πολυμερή μέσα περιλαμβάνονται εκείνα που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΗΕ, καθώς και οι συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και επιμέρους χωρών. Μπορείτε να βρείτε τα έγγραφα αυτά στη Δικαστική Βιβλιοθήκη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.