Euroopa täitekorraldus

Euroopa täitekorraldus hõlmab lihtsat menetlust, mida saab kasutada vaidlustamata piiriüleste nõuete korral. See menetlus võimaldab ühes liikmesriigis tehtud, vaidlustamata nõude otsust hõlpsasti tunnustada ja täita muus liikmesriigis.

Selleks et kinnitada kohtuotsus Euroopa täitekorraldusena, kasutab kohtunik tüüpvormi, mille võib leida siit.

Kui kohus on Euroopa täitekorralduse välja andnud, tuleb korraldus saata selle liikmesriigi täiteasutusele, kus võlgnik elab/asub või kus asub tema vara.

Koos Euroopa täitekorraldusega tuleb saata ka originaaldokumendi koopia. Vaja võib minna ka Euroopa täitekorralduse tõendi tõlget, sõltuvalt sellest, milliseid keeli muu liikmesriigi täiteasutus kasutada lubab. Muid formaalsusi ei ole tarvis, otsuse saab muus liikmesriigis täita.

Seonduvad lingid

Praktiline juhend Euroopa täitekorralduse määruse kohaldamise kohta PDF (1097 Kb) et

Euroopa täitekorraldus – liikmesriikide teatised ja otsingumootor pädeva kohtu/ametiasutuse väljaselgitamiseks

Viimati uuendatud: 10/02/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.