Forensiker

Information om hur man hittar en kriminalteknisk expert i EU-länderna

En kriminalteknisk undersökning – vad är det?

Undersökningar av ett föremål eller en situation som kräver sakkunskap inom ett visst område, och som genomförs av en kriminalteknisk expert (också kallade kriminaltekniker eller forensiker). Typer av undersökningar och titlar kan variera från land till land.

De vanligaste typerna av undersökningar :

 • undersökning av fingeravtryck
 • dna-undersökning
 • undersökning av handlingar
 • handstilsundersökning
 • digital kriminalteknik
 • rättsmedicin
 • rättspsykiatri
 • ballistik
 • kriminalteknisk toxikologi
 • markundersökning
 • undersökning av färg och glas
 • analys av trafikolyckor.

Kriminaltekniska experter tolkar inte lagstiftningen och undersöker heller inte hur den tillämpas. I de flesta EU-länderna är de antingen anställda vid en statlig kriminalteknisk institution eller så verkar de inom den privata sektorn.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

I nationell lagstiftning anges de kriminaltekniska experter arbetsuppgifter och ansvarsområden deras rätt att utföra kriminaltekniska undersökningar fastställs. I de flesta länder fastställs krav (utbildning och/eller certifiering) för att godtas som kriminalteknisk expert och för att få genomföra rättsmedicinska undersökningar inom ett visst område.

Resultaten av en kriminalteknisk undersökning beskrivs närmare i en kriminalteknisk rapport (även kallat expertyttrande). I detta dokument använder den kriminaltekniska expert resultaten av en vetenskaplig studie eller fysisk undersökning av ett föremål eller en situationen att lämnar underbyggda svar på de frågor som ställts av ansvarig person (t.ex. utredaren eller åklagare), eller av domstolen.

Kriminaltekniska undersökningar kan genomföras i samband med straffrättsliga, administrativa eller civilrättsliga förfaranden, antingen som en del av förundersökningen (vanligen på begäran av en utredare eller åklagare) eller under rättegångsförfarandet (på domstolens begäran).

Hitta en kriminalteknisk expert

 • Österrike
 • Tjeckien: Någon databas finns ej över kriminaltekniska experter – experterna arbetar vanligen inom polisväsendet.
 • Grekland: Det finns inget officiellt nationellt register över kriminaltekniska experter. En dom av förstainstansrätten med en förteckning över alla experter utfärdas en gång per år. Förteckningen innehåller personuppgifter och kan därför inte offentliggöras eller göras tillgänglig för allmänheten. Den kan endast användas av domstolen för att underlätta handläggningen av pågående mål vid domstolen.
 • Frankrike: Något nationellt register finns ej över kriminaltekniska experter. Frankrikes högsta domstol (Cour de cassation) offentliggör förteckningar över experter (över samtliga rättsliga experter, inte bara kriminaltekniska experter) som finns registrerade i var och en av appellationsdomstolarna.
 • Nederländerna
 • Rumänien: För närvarande finns ej något officiellt nationellt register i Rumänien över kriminaltekniska experter. Justitieministeriet har emellertid börjat skapa ett sådant register. Under tiden tillhandahåller Justitieministeriet en förteckning i pdf-format här.
 • Slovenien: Ett register finns över samtliga sakkunniga, vilket också inbegriper nationella kriminaltekniska experter.
 • LettlandEstland och Litauen har ett gemensamt register över kriminaltekniska experter – kostnadsfritt tillgängligt på engelska:

Information om övriga EU-länder kommer inom kort.

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.