Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Formuláre verejných listín

Nariadenie o verejných listinách (nariadenie č. 2016/1191), ktoré bolo prijaté 6. júla 2016 a ktoré sa uplatňuje vo všetkých krajinách EÚ od 16. februára 2019, zjednodušuje obeh určitých verejných listín.

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Občania žijúci v inej krajine EÚ než vo svojej vlastnej musia často predkladať orgánom tejto krajiny, v ktorej žijú, verejné listiny. Takouto verejnou listinou môže byť napríklad rodný list na účely sobáša alebo osvedčenie o trestnej bezúhonnosti na získanie práce.

Cieľom nariadenia o verejných listinách (EÚ) 2016/1191, ktoré sa uplatňuje od 16. februára 2019, je znižovanie byrokracie a nákladov pre občanov, ktorí majú predložiť verejnú listinu, ktorú vydala jedna krajina EÚ, v inej krajine EÚ.

Pred prijatím tohto nariadenia museli občania, ktorí mali predložiť verejnú listinu v inej krajine EÚ, získať osvedčenie preukazujúce pravosť danej verejnej listiny (tzv. apostilu). Od občanov sa takisto často vyžadovalo, aby pri predložení verejnej listiny poskytli aj jej overenú kópiu a overený preklad.

Nariadením sa rušia mnohé byrokratické postupy:

 • verejné listiny (napríklad rodný list, sobášny list, rozsudok) a ich overené kópie vydané orgánmi v niektorej z krajín EÚ musia orgány v inej krajiny EÚ prijať ako pravé bez toho, aby bolo potrebné priložiť osvedčenie o ich pravosti (t. j. apostilu);
 • nariadením sa pre občanov ruší povinnosť predkladať spolu s originálom verejnej listiny jej overenú kópiu. Ak krajina EÚ umožňuje predkladať overenú kópiu verejnej listiny namiesto originálu, musia orgány tejto krajiny EÚ prijať overenú kópiu vyhotovenú v krajine EÚ, v ktorej bola verejná listina vydaná;
 • nariadením sa ruší pre občanov povinnosť poskytnúť preklad ich verejnej listiny. Ak nie je verejná listina vyhotovená v jednom z úradných jazykov krajiny EÚ, ktorá dokument požaduje, občania môžu požiadať príslušné orgány o viacjazyčný vzorový formulár, ktorý je dostupný vo všetkých jazykoch EÚ. Uvedený formulár je možné pripojiť k verejnej listine, a tým už nie je potrebný preklad. Ak občan predkladá verejnú listinu spolu s viacjazyčným vzorovým formulárom, prijímajúci orgán môže požadovať preklad len za výnimočných okolností. Keďže sa viacjazyčné vzorové formuláre nevydávajú vo všetkých krajinách EÚ, občania si tu môžu overiť, ktoré formuláre sa v ich krajine EÚ vydávajú.
 • Ak orgány prijímajúcej krajiny EÚ požadujú, aby občan poskytol k predkladanej verejnej listine jej overený preklad, musia prijať overený preklad vyhotovený v ktorejkoľvek krajine EÚ.

Nariadením sa zavádzajú aj záruky proti falšovaným verejným listinám: ak má prijímajúci orgán oprávnené pochybnosti o pravosti jemu predkladanej verejnej listiny, môže si u vydávajúceho orgánu inej krajiny EÚ overiť jej platnosť, a to cez platformu IT, systému na výmenu informácií o vnútornom trhu alebo IMI.

Nariadenie sa zaoberá pravosťou verejných listín, ale nie uznaním ich právnych účinkov v inej krajine EÚ. Uznanie právnych účinkov verejnej listiny sa naďalej riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi krajiny EÚ, v ktorej občan túto listinu predkladá. Krajiny EÚ však musia pri uplatňovaní svojich vnútroštátnych právnych predpisov dodržiavať právo EÚ vrátane judikatúry Súdneho dvora EÚ týkajúce sa voľného pohybu občanov v rámci Európskej únie.

Verejné listiny sú dokumenty vydané verejným orgánom, ako napríklad:

 • listiny vydané súdom alebo súdnym úradníkom,
 • listiny vydané správnymi úradmi,
 • notárske listiny,
 • úradné certifikáty, ktoré sa pripájajú k súkromným listinám,
 • listiny vyhotovené diplomatickými zástupcami a konzulárnymi úradníkmi.

Nariadenie sa vzťahuje na verejné listiny vydané v týchto oblastiach:

 • narodenie,
 • to, že je osoba nažive,
 • úmrtie,
 • meno,
 • manželstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a rodinného stavu,
 • rozvod, súdna rozluka alebo vyhlásenie manželstva za neplatné,
 • registrované partnerstvo vrátane schopnosti uzavrieť registrované partnerstvo a štatútu registrovaného partnerstva,
 • zrušenie registrovaného partnerstva, súdnej rozluky alebo vyhlásenie registrovaného partnerstva za neplatné,
 • rodičovstvo,
 • osvojenie,
 • bydlisko alebo miesto pobytu,
 • štátna príslušnosť,
 • trestná bezúhonnosť,
 • právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách a právo voliť do Európskeho parlamentu.

Viacjazyčné vzorové formuláre, ktoré sa pripájajú k verejným listinám ako pomôcka pre preklad, možno požadovať v týchto oblastiach:

 • narodenie,
 • to, že je osoba nažive,
 • úmrtie,
 • manželstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a rodinného stavu,
 • registrované partnerstvo vrátane schopnosti uzavrieť registrované partnerstvo a štatútu registrovaného partnerstva,
 • bydlisko alebo miesto pobytu,
 • trestná bezúhonnosť.

Viacjazyčné vzorové formuláre

Viacjazyčné vzorové formuláre vydané orgánmi v jednotlivých krajinách EÚ nájdete tu.

Informácie oznámené krajinami EÚ (podľa článku 24 nariadenia)

Informácie o uplatňovaní tohto nariadenia, ktoré poskytli krajiny EÚ, nájdete tu, najmä:

 • v akom (-ých) jazyku (-och) je možné predložiť verejnú listinu,
 • zoznam verejných listín, ku ktorým je možné pripojiť viacjazyčný vzorový formulár,
 • zoznam úradných prekladateľov,
 • orgány, ktoré môžu vydávať overené kópie,
 • prvky overených prekladov a overených kópií.

Register verejných listín

Príklady verejných listín vydávaných v jednotlivých krajinách EÚ nájdete tu.

Kliknite sem PDF (652 KB) en a zobrazí sa zoznam ústredných orgánov určených jednotlivými krajinami EÚ vrátane kontaktných údajov. V prípade, že bolo určených viac ústredných orgánov, sa v zozname uvádza aj to, ktorý z nich je zodpovedný za prijímanie správ z inej krajiny.

Posledná aktualizácia: 25/02/2022

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.