Formuláre verejných listín

Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia 2016/1191.

Európska únia v júli 2016 prijala nariadenie, ktorým sa zjednodušuje obeh verejných listín medzi krajinami EÚ. Nariadenie má za cieľ znižovať byrokraciu a náklady pre občanov, ktorí majú predložiť verejnú listinu, ktorú vydali orgány jednej krajiny EÚ, orgánom v inej krajine EÚ. Podľa uvedeného nariadenia musia byť verejné listiny (napr. rodný list alebo notársky overený sobášny list), ktoré boli vydané v krajine EÚ, prijaté inou členskou krajinou EÚ ako pravé bez toho, aby sa musela overovať pravosť listiny (apostila). Verejné listiny, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa týkajú najmä osobného stavu (napr. narodenia, úmrtia, manželstva, registrovaného partnerstva, adopcie), ale aj miesta pobytu a neexistencie záznamu v registri trestov.

Nariadením sa takisto ruší povinnosť predkladať vo všetkých prípadoch overené kópie a overené preklady verejných listín vydaných v inej krajine EÚ. V nariadení sa zavádzajú nepovinné viacjazyčné štandardné formuláre, ktoré môžu byť pripojené k verejným listinám a vďaka ktorým už preklad nie je potrebný. V nariadení sa neupravuje uznávanie obsahu verejnej listiny vydanej v jednej krajine EÚ alebo jej účinku inou krajinou EÚ. Uznávanie tohto obsahu alebo účinku závisí od právnych predpisov prijímajúcej krajiny. Nariadenie sa uplatňuje od 16. februára 2019.

Posledná aktualizácia: 09/07/2024

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.