Perusoikeudet Euroopan unionissa

Perusoikeuksien suojelusta vastaavat elimet ja asiaa koskevat EU:n säädökset

Säädökset

Perusoikeuksien suojelu taataan EU:ssa:

  • kansallisella tasolla – EU-maiden perustuslaillisten järjestelmien avulla
  • EU:n tasolla – EU:n perusoikeuskirjalla.

Perusoikeuskirja:

  • kokoaa yhteen kaikki oikeudet, jotka ihmisillä on EU:ssa (yksilön oikeudet, kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet)
  • vahvistaa nämä oikeudet perusoikeuksiksi
  • koskee myös uudempia oikeuksia, kuten oikeutta tietosuojaan ja hyvään hallintoon.

Lisätietoja perusoikeuskirjaa koskevassa sovelluksessa.

Komissio on laatinut perusoikeuskirjan täytäntöönpanoa koskevan strategian.

Perusoikeuskirjassa ei anneta EU:n toimielimille (Euroopan komissiolle) yleistä toimivaltaa puuttua perusoikeuksia koskeviin ongelmiin EU-maissa.

Komissio voi puuttua ongelmiin vain, jos ne liittyvät EU:n oikeuteen, eli jos kansallisella tasolla esimerkiksi sovelletaan EU:n oikeutta tavalla, joka on ristiriidassa perusoikeuksien kanssa.

Elimet

Jos perusoikeuksia on loukattu, apua voi saada seuraavilta:

1. EU:n tuomioistuin

Jos yksittäinen henkilö tai organisaatio katsoo EU:n säädöksen loukkaavan perusoikeuksiaan, asia voidaan viedä käsiteltäväksi EU:n tuomioistuimeen. EU:n tuomioistuin voi kumota tällaisen säädöksen, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Sen sijaan EU:n tuomioistuimessa ei voi nostaa kannetta suoraan yksittäistä henkilöä tai organisaatiota vastaan.

2. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (Euroopan neuvosto)

Jos katsot, että jokin EU-maa loukkaa Euroopan ihmisoikeussopimuksella suojattuja perusoikeuksia, voit viedä asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Tarkista, voidaanko asia ottaa käsiteltäväksi tuomioistuimessa

Ihmisoikeustuomioistuin tulkitsee ihmisoikeussopimusta, joka ei ole EU:n säädös, mutta sitoo silti kaikkia EU-maita.

3. Perusoikeusvirasto

EU:n perusoikeusvirasto tarjoaa perusoikeuksia koskevaa apua ja asiantuntemusta EU:n toimielimille ja EU-maiden hallituksille niiden soveltaessa EU:n lainsäädäntöä.

Perusoikeusvirasto kerää ja julkaisee tietoja siitä, miten EU-maat noudattavat perusoikeuksia soveltaessaan EU:n lainsäädäntöä.

Päivitetty viimeksi: 09/07/2024

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.