Schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten

Slachtoffers van misdrijven in de Europese Unie (EU) kunnen schadeloosstelling verkrijgen voor het geleden letsel en/of de geleden schade, ongeacht waar op het grondgebied van de EU het misdrijf is gepleegd.

Slachtoffers van misdrijven in de Europese Unie (EU) kunnen schadeloosstelling verkrijgen voor het geleden letsel en/of de geleden schade, ongeacht waar op het grondgebied van de EU het misdrijf is gepleegd.

De EU-landen hebben allemaal hun eigen regelingen om slachtoffers schadeloos te stellen voor de schade die ze als slachtoffer van een misdrijf hebben geleden.

Als slachtoffer van een misdrijf kunt u op twee manieren schadeloosstelling verkrijgen: u kunt tijdens de strafprocedure schadeloosstelling vorderen van de dader of u kunt schadeloosstelling vorderen van de staat (instantie voor schadeloosstelling of een andere bevoegde nationale instantie).

Schadeloosstelling vorderen van de dader

Klik op de link voor meer informatie over de wijze waarop u tijdens een proces (strafprocedure) schadeloosstelling van de dader kunt vorderen.

Als slachtoffer van een misdrijf hebt u ook nog andere rechten tijdens het proces (selecteer de vlag van het desbetreffende land elders op de betrokken pagina en klik vervolgens op "Mijn rechten tijdens het proces").

Schadeloosstelling vorderen van de staat (instantie voor schadeloosstelling of een andere bevoegde nationale instantie)

Het relevante EU-rechtsinstrument is Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven.

Krachtens deze richtlijn moet elk EU-land een nationale regeling instellen voor schadeloosstelling van slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven. Alle slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven hebben toegang tot de nationale schadeloosstellingsregeling van het land op het grondgebied waarvan het misdrijf is gepleegd.

U kunt meer informatie verkrijgen over de schadeloosstellingsregelingen in de verschillende EU-landen: klik op de vlag van het land waar het misdrijf is gepleegd. U kunt van dit land een schadeloosstelling van de staat vorderen indien u er uw verblijfplaats heeft (nationale zaak) of indien u in een ander EU-land woont (grensoverschrijdende zaak).

Grensoverschrijdende zaken

Om slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven te helpen toegang te krijgen tot schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken, is in de EU-wetgeving een systeem van samenwerking tussen nationale instanties opgezet.

  • Indien u in het buitenland (in een EU-land waar u niet woont) het slachtoffer bent geworden van een misdrijf, kunt u de aanvraag indienen bij de assistentieverlenende instantie van het EU-land waar u woont (in de justitiële atlas voor burgerlijke zaken vindt u onderaan de pagina een zoekfunctie om in elk EU-land de bevoegde instantie te vinden. Selecteer onder 'Soort bevoegd' 'Assistentieverlenende instanties').
    Klik hier voor meer informatie over de stappen die u moet ondernemen in grensoverschrijdende zaken.
  • De assistentieverlenende instantie vertaalt de aanvraag en stuurt deze door naar de beslissende instantie in het EU-land waar het misdrijf is gepleegd (selecteer in de justitiële atlas onder 'Soort bevoegd' 'Beslissende instanties'). De beslissende instantie is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvraag en de betaling van de schadeloosstelling.
  • Klik op de link voor meer informatie over de wijze waarop uw aanvraag wordt beoordeeld door de beslissende instantie van het EU-land waar het misdrijf is gepleegd.
  • De assistentieverlenende en beslissende instanties communiceren onderling in de talen die zij hebben aanvaard (klik op de pagina die wordt geopend op de vlag van het betrokken land voor informatie over de talen die door dat land worden aanvaard).

De assistentieverlenende en beslissende instanties worden bijgestaan door de nationale centrale contactpunten (selecteer in de justitiële atlas onder 'Soort bevoegd' 'Centraal contactpunt'), die tot taak hebben de samenwerking tussen de instanties te bevorderen, assistentie te verlenen en oplossingen te zoeken in grensoverschrijdende situaties.

Laatste update: 08/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.