Наръчник

2.5. Разпитът

33. В повечето държави съдията ще бъде в заседателната зала на молещия орган, преди да се установи видеовръзката, и по принцип няма да напусне заседателната зала, преди видеовръзката да прекъсне. Съдиите имат ключова роля при провеждане на разпита.

34. При наказателноправни дела разпитът се провежда пряко от съдебния орган на молещата държава-членка или под негово ръководство в съответствие с националното му законодателство (Конвенция за взаимопомощ от 2000 г.)

35. Що се отнася до гражданските дела, член 12 от Регламент (ЕО) № 2006/2001 постановява, че представители на молещия съд, включително съдебни служители, имат правото да присъстват при снемането на показания от замоления съд, ако това е в съответствие с правото на молещата държава-членка.

Съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1206/2001 (искания за пряко снемане на показания), снемането на показания се извършва от съдия или от друго лице, определено в съответствие с правото на държавата-членка на молещия съд.

36. В производства по граждански или наказателноправни въпроси с оборудването ще работи или съдията или съдебен служител. Разпитът на свидетеля на отдалеченото място на заседание следва във възможно най-голяма степен възприетата практика на разпит на свидетел в съдебна зала.

37. Следва да се предостави възможност на засегнатите лица да се консултират помежду си, без да бъдат чути от трети страни. Възможно е да има случаи, в които дадена страна желае да се консултира с адвоката си (независимо дали със или без преводач), без да бъде чута от съдията или друга страна. Следователно е необходимо да се предостави възможност за провеждане на взаимни консултации, които да не бъдат чувани от трети страни. Принципно в залите за свидетели могат да се изключат микрофоните, но в съдебната зала те могат да бъдат изключени само от съдебния служител или съдията.

38. Ако страната по делото и нейният адвокат не се намират в една и съща зала, следва да им се предостави възможност да проведат частен разговор, като използват например защитена телефонна линия, мобилен телефон или отделно видеоконферентно оборудване, ако е възможно. Препоръчително е оборудването да бъде монтирано така, че да е напълно отделено от другите страни в съдопроизводството.

39. Следва предварително да се разясни процедурата, която определя как страните могат да се прекъсват и да повдигат възражения. В някои случаи би било уместно на страните да се предостави схема, на която е посочено разположението на всички професионални страни, което би помогнало на свидетеля да се справи по-лесно с непредвидени прекъсвания.

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.