Håndbog

3.2.1. Videokonferenceudsty - Billede

49. I forbindelse med grænseoverskridende videokonference forventes det, at skærmen kan bruges til at vise tre forskellige funktioner:

  • En fokuseringsfunktion til transmission af billeder af deltagerne i det andet rum
  • En overbliksfunktion til at give et overblik over situationen i det andet rum
  • En informationsfunktion til at transmittere dokumenter og andre oplysninger (dette omfatter også skærmene til deltagernes arbejdsstationer).

50. For at sikre objektiviteten bør de enkelte deltagere så vidt muligt afbildes på skærmen på samme måde. Belysningsstyrken, opløsningen og billedhastigheden bør være afpasset efter de enkelte deltagere. Belysningen bør så vidt muligt være sådan, at det altid er let at se ansigtsudtryk, at der ikke er skygger omkring øjnene, og at der ikke er genskin på skærmene. Der bør så vidt muligt gives fornemmelse af øjenkontakt.

Placering af udstyret

51. Udstyr bør placeres på en sådan måde, at der fortsat kan behandles sager uden brug af videokonference i den relevante retssal. Det bør være muligt at placere kameraer, skærme, belysningsanordninger og deltagere på en sådan måde, at hele opstillingen egner sig til videoafhøring og videoindlæg både i civile og strafferetlige sager. Der bør udvises omhu ved placeringen af kameraerne for om muligt at undgå at filme deltagerne fra oven eller fra neden, da dette kan give et forvrænget billede og påvirke den måde, deltageren opfattes på.

Skærme

52. Synsvinkel og synsafstand bør være sådan, at alle deltagerne kan bruge den samme skærm på samme måde. Skærmen kan være stor nok til at sikre, at de involverede personer - med hensyn til synsvinkel - fortrinsvis vises i samme størrelse som ved et normalt møde. Der bør mindst være en opløsning af WXGA-standard. Der kan være behov for en billedhastighed på mindst 30 billeder pr. sekund. Det bør være let at se ansigtsudtryk, og synskomforten skal være stor.

Kameraer

53. Kameraerne skal helst være faste og have flere forudindstillede positioner for panorering, vipning og zooming; en af de mulige positioner bør være forudindstillet som foretrukket position. Dette gør det muligt for den person, der betjener udstyret, hurtigt at ændre kameravinklen og kun forstyrre retsforhandlingerne minimalt. Fokuseringskameraers vinkelstørrelse bør være tilstrækkelig til at sikre, at deltagerens ansigt, skuldre og overkrop er klart synlige. Alle deltagerne bør kunne bevæge sig og vende sig mod andre personer inden for et område på 80 x 80 cm uden at komme ud af syne.

54. Det vil normalt være tilstrækkeligt med to kameraer i retssalen: et bevægeligt kamera, der er rettet mod forhørsdommeren, den offentlige anklager eller advokaten, vidnet eller den mistænkte, afhængigt af hvem der taler (faste punkter), og et kamera, som giver et overblik over retssalen, når det er nødvendigt. I nogle situationer kan der også vises et oversigtsbillede i begyndelsen af et retsmøde ved at panorere et bevægeligt kamera.

55. Bærbart udstyr kan ikke have flere kameraer, så der er begrænsede muligheder for oversigtsbilleder, hvis der anvendes sådant udstyr. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at benytte et vidnerum, hvilket kræver, at der installeres et kamera. Der vil skulle tages hensyn til, at et vidne i et sådant rum kan have behov for at rådføre sig med jurister uden for kameraernes optagefelt.

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.