Håndbog

2.3. De nødvendige forberedelser

22. Når en anmodning er accepteret, kan de praktiske forberedelser begynde.

23. I grænseoverskridende civil- og handelsretlige sager underretter den anmodede ret i tilfælde af en anmodning til en ret i en anden medlemsstat den anmodende ret og/eller parterne om dato, tid og betingelser for deltagelse. Det bør overvejes først at høre den anmodende ret om dato og tidspunkt for afhøringen. Den anmodede ret indkalder vidnet og anvender de fornødne tvangsmidler, hvis der er behov for det. Anmodningen skal udføres senest 90 dage efter modtagelsen.

24. I tilfælde af direkte bevisoptagelse er den anmodende ret selv ansvarlig for at tilrettelægge afhøringen og for at underrette vidnet om dato, tid og sted for afhøringen samt om, at det er frivilligt at afgive vidneforklaring.

Det centrale organ eller den kompetente myndighed i den anmodede medlemsstat bør bistå den anmodende ret, da den har pligt til at tilskynde til anvendelse af videokonference. Den anmodende ret skal overholde de betingelser, der er fastsat af det centrale organ eller den kompetente myndighed, som også kan udpege en ret i sin medlemsstat til at sikre overholdelsen.

25. I straffesager forkynder den retlige myndighed i den anmodede medlemsstat en stævning for personen til at møde op i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats lovgivning. Måden, hvorpå personen indkaldes til at møde op i retten, er reguleret af den nationale lovgivning.

26. Derudover skal den anmodende ret og videokonferencefaciliteten i den anmodede medlemsstat (som kan være en ret) reservere retssale eller vidnerum. Hvis der i civile sager i forbindelse med direkte bevisoptagelse skal anvendes tolkning ved afhøringen, kontakter den anmodende ret tolkene og indgår aftaler med dem (om aflønning, eventuelle rejseordninger og andre omkostninger).

27. Videokonferenceudstyrets anvendelighed har stor betydning for de praktiske forberedelser. Der er altid behov for kontakter mellem de tekniske eksperter ved de respektive retter, fængsler eller andre steder, hvor der afholdes videokonferencer, i god tid inden en videokonference, således at man kan forvisse sig om, at videokonferenceudstyret fungerer korrekt (kameraer, mikrofoner, skærme, ISDN-forbindelser osv.).

Det tilrådes at afprøve udstyret og forbindelserne mindst en dag, før videokonferencen skal finde sted. Det kan desuden vise sig nyttigt at sende numrene på ISDN-telefon-forbindelserne og faxnumrene til retspersonalet og det tekniske personale ved de respektive retter.

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.