Käsiraamat

3.2. Üldine korraldus ja kvaliteedipõhimõtted

47. Videokonverentsisüsteem tuleks paigaldada selliselt, et asjaosalistele edastataks täpne kujutis sellest, mis toimub (taotluse esitanud või taotluse saanud asutuse) kaugasukohas. Audiovisuaalse ühenduse kvaliteedi osas tuleks piisavalt arvesse võtta asjaomaste isikute huve. Sellest tulenevalt peaks videokonverentsisüsteem olema kvaliteetne. Ainult sellisel juhul saab videokonverentsi abil läbi viidud istung olla kõigi asjaosaliste juuresviibimisel korraldatavale istungile mõistlikuks alternatiiviks. Eelkõige tähendab see, et heli ja pilt peavad olema sünkroonsed ja taasesitatud ilma märgatava viivituseta. Lisaks peavad asjaomaste isikute välimus, näoilmed ja žestid olema selgelt märgatavad.

Videokonverentsiseadmed

48. Videokonverentsiseadmete kasutamise hõlbustamiseks peaksid kõik süsteemi komponendid olema võimalikult suures ulatuses standarditud vastavalt sama tüüpi seadmetele ja sarnasele konfiguratsioonile. Võimaluse korral tuleks videokonverentsiseadmed integreerida kohtusaali kindlaksmääratud töökorda ja infrastruktuuri. Kohtusaalis peaksid videokonverentsiseadmed võimalikult suurel määral olema paigaldatud selliselt, et neid kasutataks viisil, mis loob tavapärase kohtuistungi õhkkonna. Järgnevates osades käsitletakse kujutise, valgustuse, heli ning seadmete (kaamerad, mikrofonid ja ekraanid) paigutuse ja kasutamise mitmesuguseid aspekte.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.