Käsiraamat

4.2. Tsiviil- ja kaubandusasjade puhul kohaldatav õigusraamistik

74. Tsiviil- ja kaubandusasjades videokonverentsi teel toimuva tõendite kogumise puhul kohaldatavaks õigusraamistikuks on määrus (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades. Määruse kohaselt võib piiriülesel tõendite kogumisel videokonverentsi kasutada kahel võimalikul juhul. Need hõlmavad tõendite kogumist taotluse saanud kohtu poolt vastavalt artiklitele 10–12 ja tõendite vahetut kogumist vastavalt artiklile 17.

75. Artiklite 10–12 kohaselt võivad menetlusosalised ja nende esindajad taotluse saanud kohtu poolt tõendite kogumise ajal juures viibida, kui see on taotluse esitanud kohtu liikmesriigi õigusega ette nähtud. Taotluse saanud kohus määrab menetlusosaliste ja nende esindajate osalemise tingimused vastavalt artiklile 10. Taotluse saanud kohus teatab neile menetluse toimumise aja ja koha. Artikli 11 kohaselt võib taotluse saanud kohus paluda menetlusosalistel ja nende esindajatel kohal viibida või tõendite kogumisel osaleda, kui selline võimalus on liikmesriigi seadustega ette nähtud. Ka taotluse esitanud kohtu esindajad võivad otsustada taotluse saanud kohtu poolt tõendite kogumise ajal juures viibida, kui taotluse esitanud kohtu liikmesriigi seadused seda lubavad. Kui tõendite kogumisel on nõutav taotluse esitanud kohtu esindajate osalemine, määrab taotluse saanud kohus osalemise tingimused vastavalt artiklile 10.

76. Hõlbustamaks menetlusosaliste või taotluse esitanud kohtu esindajate juuresviibimist või osalemist võib taotluse esitanud kohus paluda taotluse saanud kohtul kasutada tõendite kogumisel sidetehnoloogiat, näiteks videokonverentsi pidamist. Taotluse saanud kohus peab taotluse rahuldama, kui see ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega ning kui selle täitmist ei takista märkimisväärsed praktilised raskused. Taotluse rahuldamisest keeldumise korral peab taotluse saanud kohus taotluse esitanud kohut sellest teavitama. Kui puudub juurdepääs tehnilistele vahenditele, võivad kohtud need kättesaadavaks teha vastastikusel kokkuleppel.

77. Välja arvatud juhul, kui taotluse esitanud kohus taotleb erimenetluse läbiviimist, rahuldab taotluse saanud kohus taotluse vastavalt tema liikmesriigi seadustele. Taotluse saanud kohus on kohtulikul arutamisel eesistujaks ning istung peetakse tavaliselt taotluse saanud kohtu ametlikus keeles. Taotluse saanud kohus vastutab ka kohtuliku arutamise korraldamise ja tunnistajate väljakutsumise eest. Vajaduse korral rakendatakse sunnimeetmeid vastavalt taotluse saanud kohtu liikmesriigi õigusaktidele. Tunnistaja võib kasutada õigust tunnistuse andmisest keelduda vastavalt taotluse esitanud või taotluse saanud kohtu liikmesriigi õigusaktidele.

78. Artikli 17 kohaselt võib kohus esitada taotluse tõendite vahetuks kogumiseks teises liikmesriigis ning esitab selleks taotluse teise liikmesriigi keskasutusele või pädevale asutusele. Tõendite vahetu kogumine peab toimuma vabatahtlikkuse alusel ja ilma sunnimeetmete kasutamiseta. Taotlev kohus peab teavitama ülekuulatavaid, et vahetu tunnistuste andmine on vabatahtlik. Taotluse saamise järel teavitab taotluse saanud liikmesriigi keskasutus või pädev asutus taotluse esitanud kohut sellest, kas taotlus rahuldatakse, ning teatab tingimused, mille täitmist võidakse kõnealuse liikmesriigi õigusaktide kohaselt nõuda (näiteks võidakse määrata taotleva liikmesriigi kohus osalema tõendite kogumisel). Taotluse esitanud kohus täidab taotluse vastavalt oma liikmesriigi õigusaktidele, kuid järgida tuleb ka taotluse saanud liikmesriigi õigusaktides sätestatud tingimusi. Nagu artiklis 10, nii soodustatakse ka artiklis 17 videokonverentside kasutamist. Keskasutus või pädev asutus võib taotluse tagasi lükata, kui taotlus ei kuulu 2001. aasta tõendite kogumise määruse reguleerimisalasse, kui see ei sisalda kogu vajalikku teavet või kui tõendite vahetu kogumine on vastuolus tema liikmesriigi õiguspõhimõtetega.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.