Käsiraamat

2.3. Vajalikud ettevalmistused

22. Kui taotlus rahuldatakse, saab alustada praktilisi ettevalmistusi.

23. Kui piiriüleste tsiviil- ja kaubandusasjade puhul esitatakse taotlus teise liikmesriigi kohtule, teatab taotluse saanud kohus taotluse esitanud kohtule ja/või menetluse pooltele osalemise kuupäeva, aja ja tingimused. Kaaluda tuleks eelnevat konsulteerimist taotluse esitanud kohtuga ülekuulamise kuupäeva ja aja suhtes. Taotluse saanud kohus kutsub tunnistaja välja ja rakendab vajalikke sunnimeetmeid, kui see on nõutav. Taotlus tuleb täita 90 päeva jooksul pärast selle saamist.

24. Tõendite vahetu kogumise korral vastutab taotluse esitanud kohus ise ülekuulamise korraldamise ja tunnistajale ülekuulamise toimumise kuupäeva, aja ja koha teatamise eest, ning teavitab teda asjaolust, et tunnistuse andmine on vabatahtlik. Taotluse saanud liikmesriigi keskasutus või pädev asutus peaks taotluse esitanud kohut abistama, sest ta on kohustatud soodustama videokonverentside pidamist. Taotluse esitanud kohus peab täitma tingimusi, mille on kehtestanud keskasutus või pädev asutus, kes võib nende järgimise tagamiseks määrata tõendite kogumises osalema oma liikmesriigi kohtu.

25. Kriminaalasjade puhul saadab taotluse saanud liikmesriigi õigusasutus kehtiva õiguse kohaselt asjaomasele isikule kohtusse ilmumise kutse. Isikule kohtusse ilmumise nõude esitamise viis on reguleeritud siseriiklike õigusaktidega.

26. Lisaks on taotluse esitanud kohtul ja taotluse saanud liikmesriigis videokonverentsi korraldajal (kelleks võib olla kohus) vaja broneerida kohtusaal või tunnistaja ütluste andmise ruum. Kui ülekuulamisel kasutatakse suulist tõlget, tsiviilasjades tõendite vahetu kogumise korral, võtab taotluse esitanud kohus ühendust tõlkidega ja sõlmib nendega kokkuleppe (tasu, võimalike reisikorralduste ja muude kulude kohta).

27. Praktiliste ettevalmistuste puhul etendab keskset rolli videokonverentsiseadmete kasutatavus. Alati on vaja, et asjaomaste kohtute, vanglate või videokonverentsi toimumiskoha tehnilised eksperdid omavahel aegsasti enne videokonverentsi toimumist suhtleksid, et teha kindlaks, kas videokonverentsiseadmed (kaamerad, mikrofonid, ekraanid, ISDN-liinid jne) on töökorras. Soovitav on kontrollida seadmeid ja ühendusi vähemalt üks päev enne videokonverentsi tegelikku toimumist. Samuti võib kasu olla ISDN-telefoniliini numbrite ja faksinumbrite saatmisest asjaomaste kohtute tehnilistele töötajatele ja ametnikele.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.