Handleiding

3.1. Achtergrond van de technische vereisten

45. In dit deel van de gids worden de technische aspecten van videoconferentie en videoconferentie-apparatuur besproken. Dat behelst de plaatsing van de camera's, de belichting, de schermen en de microfoons. De aanwezige apparatuur moet zo worden gekozen en opgesteld dat ze in de verschillende fasen van de hoorzitting haar ondersteunende rol zo goed mogelijk kan vervullen. De getailleerde technische normen voor videoconferentie staan in bijlage II.

Natuurlijkheid

46. Het is de bedoeling om bij de bewijsverkrijging tijdens de openbare zitting de videoconferentie zo dicht mogelijk bij de gebruikelijke praktijk te laten aansluiten. Om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen, moet rekening worden gehouden met een aantal verschillen.

Zaken die vanzelfsprekend lijken wanneer verklaringen op de gebruikelijke manier worden afgenomen, krijgen in het kader van een videoconferentie een heel andere dimensie: zo moet er voor worden gezorgd dat de getuige de praktische organisatie van de videoconferentiesessie begrijpt en weet welke de partijen bij de videoconferentie zijn en welke rol zij te vervullen hebben. Hierna wordt een checklist van praktische overwegingen voorgesteld om het gebruik van beste praktijken bij het gebruik van videoconferentie aan te moedigen:

  • Het verschil in tijdzone moet in acht worden genomen wanneer een getuige in het buitenland per videoconferentie wordt gehoord. Er moet rekening worden gehouden met de wensen van alle betrokkenen: getuigen, partijen, hun raadslieden en het gerecht.
  • In de rechtszaal moet de videoconferentie-apparatuur, voor zover mogelijk, zodanig worden geïnstalleerd en gebruikt dat de gebruikers de indruk hebben een normale zitting van het gerecht bij te wonen.
  • De deelnemers aan een videoconferentie moeten zich er rekenschap van geven dat zelfs met de meest geavanceerde beschikbare systemen, het geluid iets later doorkomt dan het beeld. Als daar onvoldoende rekening mee wordt gehouden, zal men geneigd zijn door de woorden van de getuige heen te spreken, doordat de stem van de getuige nog gedurende een fractie van een seconde hoorbaar blijft nadat hij op het scherm is gestopt met spreken.
  • Met de huidige technologie is de beeldkwaliteit goed, maar niet zo goed als een televisiebeeld. De kwaliteit van het beeld is beter wanneer de personen die op de monitors van de videoconferentie verschijnen, zo weinig mogelijk bewegen.
Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.