Priročnik

4.1. Pravni okvir v kazenskih zadevah

68. Pri kazenskih zadevah je pravni okvir za čezmejne sodne postopke določen s členom 10 Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah iz leta 2000. Veljajo naslednja pravila:

  1. med zaslišanjem je, po potrebi ob pomoči tolmača, navzoč sodni organ zaprošene države članice, ki je obenem odgovoren za zagotavljanje identifikacije osebe, ki se zaslišuje, ter za spoštovanje temeljnih načel prava zaprošene države članice. Če sodni organ zaprošene države članice meni, da se med zaslišanjem kršijo temeljna načela prava zaprošene države članice, takoj sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi nadaljevanje zaslišanja v skladu z navedenimi načeli;
  2. ukrepih za varstvo zaslišanca se po potrebi medsebojno sporazumejo pristojni organi države članice prosilke in zaprošene države članice;
  3. zaslišanje vodi neposredno sodni organ države članice prosilke ali pa poteka pod njegovim vodstvom v skladu z nacionalno zakonodajo te države članice;
  4. na zahtevo države članice prosilke ali zaslišanca, zaprošena država članica zaslišancu po potrebi zagotovi pomoč tolmača;
  5. zaslišanec lahko uveljavlja pravico do odklonitve pričanja, ki mu pripada po nacionalni zakonodaji zaprošene države članice ali države članice prosilke.

69. V skladu s členom 10 Konvencije MPP 2000 lahko država članica zahteva, da se zaslišanje osebe, ki je na ozemlju druge države članice, opravi prek videokonference. To se lahko zahteva, če morajo to osebo kot pričo ali izvedenca zaslišati pravosodni organi države članice prosilke in ni zaželeno ali možno, da bi ta oseba potovala v to državo, da bi bila pri zaslišanju osebno navzoča. "Ni zaželeno" denimo v primerih, ko je priča premlada, prestara ali slabega zdravja, in "ni mogoče" v primerih, ko je priča izpostavljena resni nevarnosti, če bi se pojavila v državi članici prosilki.

70. Če zaslišanje prek videokonference ni v nasprotju s temeljnimi načeli njenega prava in če ima na voljo tehnična sredstva za izvedbo takega zaslišanja, mora zaprošena država privoliti v tako zaslišanje. V zvezi s tem referenca na "temeljna načela njenega prava" pomeni, da se zahteve ne sme zavrniti samo z utemeljitvijo, da zaslišanje prič in izvedencev prek videokonference ni predvideno v pravu zaprošene države članice ali da eden ali več podrobnih pogojev za zaslišanje prek videokonference v skladu z nacionalnim pravom niso izpolnjeni.

Če ustrezna tehnična sredstva niso na voljo, lahko sredstva za zaslišanje prek videokonference, ob privolitvi zaprošene države članice, zagotovi država članica prosilka.

71. V zahtevi za zaslišanje prek videokonference so navedeni ime organa prosilca, (po potrebi) predmet zahteve in razlog zanj, osebni podatki in podatki o državljanstvu zadevne osebe in, če je potrebno, ime naslovnika in njegov naslov. V zahtevku bosta navedena tudi utemeljitev, zakaj priča ali izvedenec ne želi ali ne more biti osebno navzoč, in ime pravosodnega organa in oseb, ki bodo zaslišanje vodile. Ti podatki so navedeni v konvenciji MPP 2000. Pravosodni organ zaprošene države zadevni osebi vroči vabilo na zaslišanje skladno z obrazci, kakor jih predpisuje zakonodaja te države članice.

72. V skladu s členom 10(8) konvencije MPP 2000 mora imeti država članica, v kateri je oseba zaslišana, v primeru, ko oseba med zaslišanjem prek videokonference odkloni pričanje ali ne priča po resnici, možnost, da te osebe obravnava na enak način, kot če bi bile zaslišane v okviru svojega nacionalnega postopka.

To izhaja iz tega, da dolžnost pričanja pri zaslišanju prek videokonference na podlagi tega odstavka izhaja iz prava zaprošene države. S tem odstavkom naj bi se predvsem zagotovilo, da bi priča, ki ne bi izpolnila svoje dolžnosti, utrpela enake posledice kot v nacionalnem postopku brez uporabe videokonference.

73. V skladu s členom 10(9) se lahko videokonference uporabi tudi za zaslišanje obtožencev. Vsaka država članica se lahko sama odloči, ali bo odobrila izvršitev zahtev za tovrstno zaslišanje. Država članica lahko da splošno izjavo, da tega ne bo storila . Zaslišanje mora vsekakor potekati samo ob privolitvi obtoženca.

Zadnja posodobitev: 17/11/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.