Съдът на коя държава е компетентен?

Възможно е двете страни по един спор да заведат съдебни дела по един и същ въпрос в различни държави-членки.

Например е възможно след пътен инцидент между две лица, живеещи съответно в Германия и Франция, всяко от тях да съди другото за щети в държавата-членка, където е собственото му местожителство.

В правото на ЕС се определя кои съдилища от кои държави-членки следва да разглдат делото, за да се избегне постановяването на решения, които си противоречат. Общото правило гласи, че лицето следва да бъде съдено в държавата, в която е неговото местожителство. Освен това в определени случаи е възможно позоваване на разпоредби относно алтернативна компетентност. Например при неизпълнение на договор неизправната страна може да бъде съдена в съда по местоизпълнение на въпросното задължение (например мястото, където закупените стоки е трябвало да бъдат доставени). Съществуват специални правила за защита на групи, като например потребители, работници или застраховани лица.

В семейното право са налични правила на ЕС, с които се определя къде трябва да бъде разгледан спор, отнасящ се до развод, родителска отговорност или издръжка.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

След като сте определили държавата-членка, в която ще се разглежда спора, въз основа на правилата за юрисдикция, трябва да намерите компетентния на практика съд.

В Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси са посочени наименованията и адресите на всички съдилища в държавите-членки, компетентни по граждански и търговски въпроси (първоинстанционни съдилища, апелативни съдилища и др.), както и географските области, попадащи в тяхната юрисдикция.

Последна актуализация: 30/05/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.