Omaisuuden ja todisteiden hukkaamiskiellot

Euroopan unionissa voidaan vaatia neuvoston puitepäätöksen perusteella omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä sen käyttämiseksi rikosoikeudenkäynnissä tai tuomitsemiseksi menetetyksi. Puitepäätöksessä on vahvistettu säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltion on tunnustettava ja pantava alueellaan täytäntöön toisen jäsenvaltion oikeusviranomaisen rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä tekemä jäädyttämispäätös.

Mikä on "jäädyttämispäätös"?

"Jäädyttämispäätöksellä" tarkoitetaan rajatylittävissä menettelyissä oikeusviranomaisen toteuttamaa toimenpidettä, jonka tarkoituksena on estää omaisuuden tuhoaminen, muuntaminen, siirtäminen tai muu vastaava teko. "Todistusaineistolla" tarkoitetaan esineitä, asiakirjoja tai tietoja, jotka voidaan esittää todisteena rikosoikeudellisessa menettelyssä. Menettelyyn osallistuvat jäsenvaltiot ovat "jäädyttämispäätöksen tehnyt valtio", joka on tehnyt, hyväksynyt tai muutoin vahvistanut jäädyttämispäätöksen, ja "täytäntöönpanovaltio", jonka alueella omaisuus tai todistusaineisto on.

Ilman teon kaksoisrangaistavuuden tutkimista toimeenpantavat päätökset

Pääsäännöstä poiketen puitepäätöksen perusteella voidaan tiettyjen rikosten osalta jättää tutkimatta teon kaksoisrangaistavuus eli se, voiko teosta seurata molempien asianomaisten jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen mukaan rangaistus. Tämä menettely koskee vain puitepäätöksen 3 artiklassa lueteltuja kaikkein vakavimpia rikoksia, mikäli niistä jäädyttämispäätöksen tehneessä valtiossa voi seurata enimmillään vähintään kolmen vuoden vapausrangaistus. Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi rikollisjärjestöön osallistuminen, terrorismi, lahjonta, petos, ihmiskauppa ja raiskaus.

Jäädyttämispäätösten täytäntöönpanomenettely

Jäädyttämispäätöksen panemiseksi täytäntöön jäädyttämispäätöksen tehneen jäsenvaltion oikeusviranomainen lähettää sitä koskevan todistuksen suoraan toisen jäsenvaltion täytäntöönpanovaltaiselle oikeusviranomaiselle. Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisten oikeusviranomaisten on tunnustettava jäädyttämispäätös muita muodollisuuksia vaatimatta ja toteuttava tarvittavat toimet sen panemiseksi välittömästi täytäntöön. Täytäntöönpanovaltion on myös noudatettava jäädyttämispäätöksen tehneen valtion toimivaltaisen oikeusviranomaisen nimenomaisesti ilmoittamia muodollisuuksia ja menettelyjä jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanossa.

Perusteet olla tunnustamatta jäädyttämispäätöstä tai olla panematta sitä täytäntöön

Täytäntöönpanovaltion toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat kieltäytyä jäädyttämispäätöksen tunnustamisesta tai sen täytäntöönpanosta vain tietyissä tapauksissa, kuten silloin, kun todistusta ei ole toimitettu tai kun asianosainen henkilö nauttii koskemattomuutta tai erioikeutta taikka kun samoista teoista on jo annettu lopullinen tuomio.

Menettelyn lykkääminen

Täytäntöönpanovaltion toimivaltainen oikeusviranomainen voi lykätä lähetetyn jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanoa tietyissä tilanteissa, kuten silloin, kun päätöksen täytäntöönpano saattaisi haitata parhaillaan toimitettavaa esitutkintaa tai kun asianomainen omaisuus tai todistusaineisto on jo jäädytetty rikosoikeudellisessa menettelyssä annetulla päätöksellä.

Prosessuaaliset oikeudet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikilla asianosaisilla, myös kolmansilla osapuolilla, on käytettävissään jäädyttämispäätöstä vastaan oikeussuojakeinot, joilla ei ole lykkäävää vaikutusta.

Päivitetty viimeksi: 22/01/2019

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.