National retspraksis

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene

Retspraksis tilgængelig på et websted

Siden den 9. december 1999 er retspraksis fra domstolene, Nederlandenes øverste domstol (Hoge Raad der Nederlanden), afdelingen for forvaltningsretlige sager under den øverste domstol i forvaltningsretlige sager (Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State), appeldomstolen i sager vedrørende social sikring og tjenestemænd (Centrale Raad van Beroep) og appeldomstolen i sager vedrørende handel og industri (College van Beroep voor het bedrijfsleven) blevet offentliggjort på internettet. Dommene kan konsulteres i databasen rechtspraak.nl ved søgning efter tekst, sagsnummer, dato for afgørelse eller offentliggørelse, domstol, (under)retsområde, ECLI eller publikationsreference.

Offentliggørelse af afgørelser/Overskrifter

Overskriften kaldes en "angivelse af indhold" og kan indeholde en hovedoverskrift (en sætning), en kort eller lang sammenfatning, nogle nøgleord, et afsnit, der opsummerer den lovgivning, sagen omhandler, eller en angivelse af de vigtigste konklusioner i afgørelsen.

Eksempler på overskrifter

Lovgivning, der finder anvendelse på udlejning: Ophævelse af lejekontrakt på kontorlokaler (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (artikel 81 i RO).

Formater

Retspraksis er tilgængelig på webstedet rechtspraak.nl i HTML-format. Professionelle (tilbagevendende) brugere har også adgang til oplysningerne i RDF-format.

Relevante domstole

Domme fra alle domstole er tilgængelige via en søgemaskine på webstedet. Der er tale om følgende domstole:

  • den øverste domstol (Hoge Raad der Nederlanden)
  • den øverste domstol i forvaltningsretlige sager, afdelingen for forvaltningsretlige sager (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
  • appeldomstolen i sager vedrørende social sikring og tjenestemænd (Centrale Raad van Beroep)
  • appeldomstolen i sager vedrørende handel og industri (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • fire appeldomstole (gerechtshoven);
  • 11 retter i første instans (rechtbanken).

Andre procedurer


Øverste domstole

Andre domstole

Findes der oplysninger om

— eventuelle appelsager?

Ja

Ja

— hvorvidt sagen stadig verserer?

Nej

Nej

— resultatet af en appel?

Ja

Ja

— hvorvidt afgørelsen er endelig?

Nej

Nej

— yderligere procedurer ved

— en anden indenlandsk domstol (forfatningsdomstol, …)?

— EU-Domstolen?

— Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Regler for offentliggørelse

Domstolene har udarbejdet to sæt retningslinjer for offentliggørelse af retspraksis: Det ene vedrører anonymisering (fjernelse af personlige oplysninger), og det andet vedrører udvælgelse.

Retningslinjerne om anonymisering på webstedet rechtspraak.nl

I henhold til retningslinjerne for anonymisering skal offentliggjorte retsafgørelser gøres anonyme. Det betyder, at retsafgørelser ikke må indeholde personoplysninger om personer, der ikke er erhvervsmæssigt berørt af en sag.

Disse retningslinjer er baseret på Europarådets anbefaling R (95) 11 "vedrørende udvælgelse, bearbejdning, præsentation og arkivering af domstolsafgørelser i systemer til søgning efter juridiske oplysninger": de højeste domstole offentliggør alle sager, medmindre dette klart strider mod juridiske og samfundsmæssige interesser, men andre domstole offentliggør kun de sager, der har en klar juridisk eller samfundsmæssig interesse. De nederlandske retningslinjer præciserer disse begreber yderligere.

Sidste opdatering: 13/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.