Judikatura mezinárodního práva

Mezinárodní společenství zřídilo řadu soudů pro řešení sporů týkajících se mezinárodního práva. Jejich právní podstata je různá a rozsah jejich jurisdikce a závazný účinek jejich judikatury závisejí velkou měrou na příslušném zakládacím aktu.

Většina mezinárodních soudů má webové stránky poskytující přístup k jejich rozhodnutím a stanoviskům. Níže naleznete nevyčerpávající seznam těchto webových stran:

  • ESLP – Evropský soud pro lidská práva: soud založený Radou Evropy, aby zajišťoval dodržování práv zakotvených v Evropské úmluvě o lidských právech a základních svobodách. Databáze ESLP rovněž obsahuje informativní sdělení o judikatuře.
  • MSD – Mezinárodní soudní dvůr: hlavní soudní orgán Organizace spojených národů (OSN) založený Chartou Organizace Spojených národů. Úlohou soudu je řešit v souladu s mezinárodním právem právní spory předložené státy a poskytovat poradní stanoviska k právním otázkám, se kterými se na něho obrací oprávněné orgány Organizace spojených národů a specializované agentury.
  • MTS – Mezinárodní trestní soud: nezávislý stálý soud, který soudí osoby obviněné z nejzávažnějších trestných činů mezinárodního významu, jedná se zejména o genocidu, trestné činy proti lidskosti a válečné zločiny.
  • MTMP – Mezinárodní tribunál pro mořské právo: soud založený na základě Úmluvy o mořském právu Organizace spojených národů.
  • Soudní dvůr ESVO: tento soud založený Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) plní soudní funkci v rámci systému ESVO a vykládá Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (EHP) ve vztahu ke státům ESVO, které jsou smluvní stranou Dohody. Státy ESVO jsou v současné době Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Kromě toho existují další různé databáze a informační zdroje judikatury mezinárodního práva. Níže jsou uvedeny jen některé příklady (tento seznam nepředstavuje žádný výběr na základě kvality nebo obsahu):

  • JURE, tato databáze, kterou vytvořila Evropská komise, obsahuje judikaturu o příslušnosti soudů v občanských a obchodních věcech a o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v jiném státě, než ve kterém byla rozhodnutí vynesena. Tato databáze zahrnuje judikaturu o významných mezinárodních úmluvách (tj. Bruselské úmluvě z roku 1968, Luganské úmluvě z roku 1988) a dále judikaturu EU a judikaturu členských států.
  • Světový institut právních informací (výzkumný ústav právních informací vytvořený ve spolupráci několika institutů právních informací a dalších organizací): databáze a odkazy na soudy a judikaturu.
  • Lauterpacht centrum pro mezinárodní právo při Cambridgeské univerzitě.

Vnitrostátní soudy rovněž uplatňují a vykládají mezinárodní právo, a proto i jejich rozhodnutí a stanoviska jsou v dané oblasti relevantní. Některé z výše uvedených databází judikatury obsahují rovněž judikaturu vnitrostátních soudů. Příslušné informace lze nalézt prostřednictvím stránek věnovaných judikatuře členských států a judikatuře EU.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.