Rahvusvaheline kohtupraktika

Rahvusvaheliselt on loodud hulk kohtuid rahvusvahelist õigust käsitlevate vaidluste lahendamiseks. Need kohtud on laadilt erinevad ning nende jurisdiktsioon ning kohtupraktika siduvus sõltuvad suuresti asutamismäärusest.

Enamikul rahvusvahelistel kohtutel on veebisait, kust leiab nende otsused ja arvamused. järgnevalt on esitatud mõned veebisaidid:

  • ECHR – Euroopa Inimõiguste Kohus: kohtu asutas Euroopa Nõukogu Euroopa Inimõiguste Konventsioonis sätestatud õiguste järgimise tagamiseks. Euroopa Inimõiguste Kohtu andmebaas sisaldab ka teavet kohtupraktika kohta.
  • ICJ – Rahvusvaheline Kohus. ÜRO peamine kohtuasutus, loodud ÜRO põhikirjaga. Kohtu ülesanne on lahendada rahvusvahelise õiguse alusel riikide algatatud vaidlusi ja anda nõu ÜRO volitatud organite ja eriametite edastatud õiguslike küsimuste kohta.
  • ICC – Rahvusvaheline Kriminaalkohus: sõltumatu alaline kohus, kus mõistetakse kohut isikute üle, keda süüdistatakse kõige tõsisemates rahvusvahelist mõju omavates kuritegudes, nimelt genotsiidis, inimsusevastastes kuritegudes ja sõjakuritegudes.
  • ITLOS – Rahvusvaheline Mereõiguse Kohus: ÜRO mereõiguse konventsiooniga loodud kohus.
  • EFTA Kohus: Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni loodud kohus täidab kohtu ülesandeid EFTA süsteemis, tõlgendades Euroopa Majanduspiirkonna lepingut seoses EFTA lepinguosalistest riikidega. Praegu on need riigid Island, Liechtenstein ja Norra.

Lisaks on olemas eri andmebaase ja teabeallikaid rahvusvahelise kohtupraktika kohta. Siinkohal on esitatud vaid mõned näited (valik ei peegelda kvaliteeti ega sisu):

  • JURE, Euroopa Komisjoni loodud andmebaas, mis sisaldab kohtupraktikat tsiviil- ja kaubandusasjade ning ühes liikmesriigis tehtud otsuste tunnustamise ja täitmise kohta teises liikmesriigis Selles andmebaasis on kohtupraktika asjaomaste rahvusvaheliste konventsioonide kohta (st 1968. aasta Brüsseli konventsioon, 1988. aasta Lugano konventsioon ning ELi ja liikmesriikide kohtupraktika).
  • Maailma Õigusteabe Instituut (õigusalaste uuringute instituut, mille on loonud koostöös mitu õigusteabeinstituuti ja muud organisatsiooni): andmebaas ja viidad kohtutele ja kohtupraktikale
  • Lauterpachti Rahvusvahelise Õiguse Keskus Cambridge'i Ülikooli juures.

Liikmesriikide kohtud kohaldavad ja tõlgendavad samuti rahvusvahelist õigust, nii et nende otsused ja arvamused on ka olulised. Mõned eespool nimetatud kohtupraktika andmebaasid sisaldavad liikmesriikide kohtute kohtupraktikat rahvusvahelise õiguse vallas. Asjakohast teavet leiab ka järgmistelt lehekülgedelt: Liikmesriikide kohtupraktika ja ELi kohtupraktika.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.