Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Tiltalte i straffesager

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

Kan jeg appellere afgørelsen?

En tiltalt kan appellere en dom til en højere ret. Hvis dommen er blevet afsagt ved en underret eller af en enedommer ved en delstatsret, kan der indgives fuld appel. Formålet er at gøre indsigelse mod både skyldsspørgsmålet og straffen. I disse sager kan du også anmode om, at der optages nye beviser, eller du kan fremlægge nye beviser.

Hvis dommen er blevet afsagt af et nævningeting eller et panel af lægdommere, kan du kun indgive appel om straffen, men ikke om skyldsspørgsmålet. Disse domme kan kun appelleres, for så vidt angår ugyldighed, idet du kan påberåbe dig rettergangsfejl, fejl i begrundelsen og fejl i lovgivningen.

Du kan ikke gøre indsigelse mod dommerens vurdering af beviserne. Der kan ikke optages nye beviser.

Du skal meddele, at du har til hensigt at appellere en dom, lige efter den er blevet afsagt, eller senest inden tre dage. Retten udsteder så en skriftlig dom og forkynder den for dig eller din forsvarer. Derefter skal din forsvarer indgive skriftlig appel inden fire uger.

Anklageren har på samme måde ret til at appellere.

Hvilke stadier indgår i en appelprocedure?

Den modsatte part i sagen (den tiltalte eller anklageren) har ret til at fremsætte modbemærkninger til appellen. Derefter sender retten akterne til appelretten. Det er altid højesteret (Oberster Gerichtshof), der træffer afgørelse om appeller om ugyldighed.

Efter et mundtligt retsmøde om appellen træffes der en afgørelse. Højesteret kan også træffe afgørelse om en appel om ugyldighed uden et mundtligt retsmøde.

Hvis højesteret træffer en afgørelse til støtte for en appel om ugyldighed, annullerer den som regel den tidligere afgørelse og pålægger retten i første instans at træffe en ny afgørelse. I forbindelse med en appel om skyldsspørgsmålet kan appelretten først optage de beviser, den anser for at være nødvendige, og derefter træffe afgørelse om sagens realitet.

Når der meddeles og indgives appel eller appel om ugyldighed, udsættes den tidligere dom, som endnu ikke kan fuldbyrdes. Hvis du sidder varetægtsfængslet, ophæver appellen dog ikke fængslingen.

Det er ikke muligt at indgive yderligere appel mod en afgørelse truffet af en appelret.

Hvad sker der efter appelproceduren?

Hvis der træffes en afgørelse til støtte for din appel (delvist eller fuldt ud), skal sagen evt. behandles på ny i retten i første instans. Appelretten kan også træffe sin egen afgørelse på baggrund af dine argumenter.

Hvis en appel afvises, eller hvis appelretten stadfæster afgørelsen, skal dommen fuldbyrdes, når den er endelig og retskraftig.

Medmindre du får en betinget dom, skal du enten betale en bøde eller påbegynde afsoningen af din fængselsstraf.

Hvis tiltalen frafaldes, og du har været varetægtsfængslet under processen, har du ret til erstatning for den tid, du har siddet varetægtsfængslet i henhold til lov om erstatning i straffesager.

Kan jeg afsone min straf i den medlemsstat, jeg kommer fra?

Det er muligt, hvis du ønsker det eller indvilliger i det. Du kan finde de gældende regler i konventionen om overførelse af domfældte (særlig artikel 3).

Indføres min dom i et register?

Forbundspolitidirektoratet i Wien fører et strafferegister for hele Østrig. Det indeholder primært følgende oplysninger:

  • alle endelige domme fra de østrigske strafferetter
  • alle endelige domme fra udenlandske retter over østrigske statsborgere og personer, som har hjemsted eller bopæl i Østrig
  • alle afgørelser fra nationale og udenlandske strafferetter med relation til disse domme.

Det er ikke muligt at klage over oplysninger i strafferegisteret. Afhængigt af lovovertrædelsens alvor slettes oplysninger i strafferegisteret efter et vist tidsrum.

Sidste opdatering: 22/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.