Ieškinių dėl nedidelių sumų formos


Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 861/2007.


2007 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu 861/2007, nustatančiu Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, siekiama patobulinti ir supaprastinti civilinių ir komercinių bylų nagrinėjimo procedūras, jei ieškiniai nėra didesni kaip 5 000 EUR.

Šis reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai naudojamos standartinės formos. Tai rašytinė procedūra, išskyrus atvejus, kai, teismo nuomone, būtinas žodinis nagrinėjimas.

Be to, šiame reglamente nustatyti terminai, kurių turi laikytis šalys ir teismas, kad bylos būtų nagrinėjamos greičiau.

Reglamente numatytos keturios standartinės formos.

Daugiau informacijos rasite puslapyje „Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Susiję priedai

Naudotojo vadovas kaip taikyti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą  PDF (1827 Kb) lt

Praktinis vadovas kaip taikyti nagrinėjimo procedūrą PDF (2272 KB) lt

Formų pateikimas kompetentingai institucijai

Užpildytos formos turėtų būti nusiųstos atitinkamai kompetentingai institucijai jos nurodytu būdu. Daugiau informacijos apie kompetentingų institucijų, atitinkamų nacionalinės teisės aktų leidėjų ir t. t. kontaktinius duomenis galima rasti skiltyje Europos teisminis atlasas. Šiame puslapyje pateikiama paieškos priemonė, padėsianti rasti kompetentingas institucijas, kurioms reikia siųsti užpildytas formas.

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų. Jeigu jau pradėjote pildyti formą ir įrašėte jos juodraštį, galite ją įkelti naudodami mygtuką „Įkelti juodraštį“.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Iki 2024 m. pabaigos Jungtinė Karalystė gali būti toliau pasirenkama pildant internetines (dinamines) formas šių procesų ir procedūrų tikslais. Šios taisyklės išimtis yra viešųjų dokumentų formos, kuriose Jungtinė Karalystė neturėtų būti pasirinkta.

Jei neatliksite jokių veiksmų ilgiau nei 30 min. ir neįrašysite juodraščio, visi Jūsų įvesti duomenys dings

 • A Forma - Ieškinio forma
  •  lietuvių
 • B Forma - Teismo prašymas užpildyti ir (arba) pataisyti ieškinio formą
  •  lietuvių
 • C Forma - Atsiliepimo forma
  •  lietuvių
 • D Forma - Pažyma dėl sprendimo, priimto pagal europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, arba dėl teisminio susitarimo
  •  lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas : 28/07/2022