Europejski Instytut Prawa

Europejski Instytut Prawa jest niezależną organizacją nienastawioną na zysk, ustanowioną w celu przyczyniania się do lepszego stanowienia prawa w Europie, poprawy europejskiej integracji prawnej i stworzenia bardziej dynamicznej europejskiej wspólnoty prawnej.

Kontekst

Europejski Instytut Prawa został założony jako międzynarodowa organizacja nienastawiona na zysk w dniu 1 czerwca 2011 r. Pierwszym przewodniczącym Europejskiego Instytutu Prawa wybrany został sir Francis Jacobs. Od 2017 r. nową przewodniczącą Europejskiego Instytutu Prawa jest Christiane Wendehorst. Sekretariat Instytutu mieści się w Wiedniu, w Austrii, w budynkach Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Główne cele

Europejski Instytut Prawa, opierając się na bogactwie zróżnicowanych tradycji prawnych i współpracy między prawnikami z różnych grup zawodowych, zainspirowany działalnością Amerykańskiego Instytutu Prawa ocenia i wspomaga rozwój prawa, strategii w zakresie prawa i praktyki prawniczej w kontekście globalnym. Ma na celu prowadzenie i ułatwianie paneuropejskich badań oraz stworzenie forum dyskusji i współpracy prawników – ze środowiska naukowego, sędziów, adwokatów i innych praktykujących prawników, reprezentujących wiele różnych tradycji prawnych.

Aby podołać tym zadaniom, Europejski Instytut Prawa działa z własnej inicjatywy. Udziela jednak również porad instytucjom na temat rozwoju prawa na poziomie europejskim, międzynarodowym i krajowym.

Członkowie

Instytut zrzesza nie tylko naukowców, ale również praktykujących prawników i sędziów z całej Europy.

Istnieją dwie kategorie członków: członkowie na pełnych prawach, którzy uczestniczą w działalności Instytutu ze względu na swoje osobiste i zawodowe przekonania, oraz obserwatorzy niemający prawa głosu, którymi mogą być albo osoby fizyczne, albo podmioty prawne (obserwatorzy instytucjonalni), na przykład instytucje europejskie, organy krajowe lub prawnicze organizacje zawodowe. Obserwatorami Instytutu są Parlament Europejski, UNIDROIT, UNCITRAL oraz liczne sądy najwyższe.

Członkowie oraz eksperci zewnętrzni mogą zgłaszać projekty, w które Instytut powinien się włączyć, oceniać je w miarę ich realizacji, a także uczestniczyć w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiego Instytutu Prawa - corocznym zjeździe przedstawicieli wielu zawodów prawniczych z Europy i całego świata.

Projekty

Projekty Europejskiego Instytut Prawa obejmują wszystkie gałęzie prawa: materialne i proceduralne; prywatne i publiczne. Każdy projekt prowadzony pod auspicjami Europejskiego Instytutu Prawa musi służyć obywatelom europejskim, odpowiadać na wyraźne zapotrzebowanie w praktyce i zmierzać do osiągnięcia rezultatów, które potencjalnie mogą mieć bezpośrednie praktyczne oddziaływanie. W celu uzyskania wsparcia projekty Europejskiego Instytutu Prawa muszą być zatwierdzone przez szerokie grono prawników, którzy pracują niezależnie, i bez względu na interesy poszczególnych zainteresowanych stron lub ograniczenia natury politycznej.

Działania w ramach projektów doprowadziły do opublikowania prac, które są bezpośrednio wykorzystywane (na przykład w jako projekty aktów prawnych lub wzory umów) przez organy ustawodawcze, sądownictwo lub inne zainteresowane strony. Publikacje Europejskiego Instytutu Prawa mają na celu przede wszystkim doskonalenie wiedzy i praktyki w danej dziedzinie prawa, przy jednoczesnym podwyższeniu wiedzy członków środowiska prawniczego na temat najpilniejszych kwestii prawnych. Pomimo tego, że praca Instytutu jest głównie adresowana do prawodawcy europejskiego i wymiaru sprawiedliwości, to ostatecznie jej najważniejszymi beneficjentami jest ogół społeczeństwa, europejskie osoby fizyczne i prawne, które skorzystają z ulepszonych i bardziej spójnych przepisów.

Publikacje Europejskiego Instytutu Prawa można bezpłatnie pobrać tutaj.

Powiązane strony

Europejski Instytut Prawa (ELI)

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.