Онлайн обработка на дела и електронна комуникация със съдилищата

България
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Българското законодателство не предвижда такава възможност. Исковите молби се подават в писмена форма в деловодството на съда и трябва да бъдат написани на български език. Допуска се изпращане на исковите молби по пощата, но не и по факс или по електронна поща

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Виж отговора на въпрос 1.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Виж отговора на въпрос 1.

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

Виж отговора на въпрос 1.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

Виж отговора на въпрос 1.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

Виж отговора на въпрос 1.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Виж отговора на въпрос 1.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Виж отговора на въпрос 1.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

Виж отговора на въпрос 1.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Виж отговора на въпрос 1.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

Виж отговора на въпрос 1.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

Съгласно българското законодателство, процесуалните действия на страните по граждански и търговски дела не се считат за валидни, ако са извършени по електронен път и подписани с електронен подпис. Страните следва да сезират съда с писмена молба, написана на български език, подписана от тях и подадена в регистратурата /деловодството/ на съответния съд или същата да бъде адресирана и изпратена до съда по пощата.

Чл. 184 от ГПК /Гражданския процесуален кодекс/ предвижда възможност за представяне на електронен документ като доказателство по граждански и търговски дела, наред с представянето на документи на хартиен носител. Електронният документ може да бъде представен на съда, като бъде възпроизведен на хартиен носител. При оспорване от насрещната страна, документът следва да бъде представен на електронен носител. При липса на техническа възможност и специалисти за възпроизвеждане на електронния документ в съдебно заседание, страната, която е представила електронния документ, може да бъде задължена от съда да го представи на другите страни в електронно копие.

Оспорването на електронния документ и в частност на електронния подпис, който е задължителен атрибут на електронния документ, се извършва съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Единствената предвидена от ГПК възможност за извършване на процесуално действие по електронен път е налагането на запор върху вземанията на длъжник в изпълнителното производство. Тази правна уредба касае изпълнителния процес и действието се извършва от съдебния изпълнител.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Съгласно чл. 42, ал. 4 от ГПК, на страната по гражданско или търговско дело могат да се връчват съобщения и на посочен от нея електронен адрес. Те се считат връчени с постъпването им в посочената информационна система, а удостоверяването на връчването се извършва с копие от електронния запис за това, съгласно чл. 44 , ал. 3 от ГПК .

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Виж отговора на въпрос 13.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Виж отговора на въпрос 13.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Българското законодателство не предвижда такава възможност. Виж абзац последен от отговора на въпрос № 12.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Общодостъпен (без регистрация) е сайтът на Висшия съдебен съвет на Република България - http://legalacts.justice.bg/, чрез който се осъществява достъп до публикувани постановени съдебни актове. Търсенето на съдебни актове се осъществява по няколко критерия, а именно „съд“, „вид дело“, „година“, „номер на дело“, както и „ключови думи“. Възможно е и разширено търсене по по-конкретни критерии. В резултат от търсенето страната по делото или неин представител има възможност да изтегли постановения съдебен акт в „.doc“ формат. Актовете се публикуват веднага след постановяването им, като се спазват изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Публикуването на актовете се извършва по начин, който не позволява идентифицирането на посочените в тях физически и юридически лица. Актовете по дела, засягащи гражданския или здравен статус на лицата, се публикуват без мотивната им част.

Отделно от това, на интернет страницата на всеки съд е достъпна възможност за извършване на справки по движението на делата и постановените по тях съдебни актове. Търсенето на съдебни актове и информация за движението на делата се осъществява по изброените по-горе критерии, а актовете се публикуват по описания начин. В резултат от търсенето, страната по делото или неин представител има възможност да изтегли постановеният съдебен акт в „doc формат“.

Последна актуализация: 28/03/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.