Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Σκωτία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι, μόνο για τις αγωγές της απλής διαδικασίας (Simple Procedure). Η απλή διαδικασία αποτελεί δικαστική διαδικασία που αποσκοπεί στην ταχεία, μη δαπανηρή και άτυπη επίλυση διαφορών των οποίων η χρηματική αξία δεν υπερβαίνει τις 5.000 GBP.

Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική διαδικασία μέσω διαδικτύου (civil online) διατίθενται στον ιστότοπο των δικαστηρίων της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals) στον ακόλουθο σύνδεσμο της πολιτικής διαδικασίας μέσω διαδικτύου (civil online).

Η Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service) έχει μακροπρόθεσμο στόχο να παράσχει ευρύτερες υπηρεσίες ηλεκτρονικά, αλλά δεν παρέχει αυτή τη λειτουργία επί του παρόντος παρά μόνον όπως περιγράφεται ανωτέρω. Η κίνηση διαφόρων δικαστικών διαδικασιών μέσω διαδικτύου θα αποτελέσει βασικό στόχο, καθώς επανεξετάζονται τα εσωτερικά συστήματα και οι διαδικασίες.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Μόνο για τους τύπους υποθέσεων της απλής διαδικασίας· οι διαδικασίες αυτές δεν κινούνται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και οι αξιώσεις εξακολουθούν να μπορούν να εγερθούν σε έντυπη μορφή στο δικαστήριο.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, η επιβεβαίωση ότι η αγωγή έχει παραληφθεί από το δικαστήριο περιορίζεται στις ώρες λειτουργίας κατά τις οποίες υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για τον έλεγχο της αρμοδιότητας και τη διεκπεραίωση των αγωγών.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Ναι, υπάρχουν τυποποιημένα έντυπα που συμμορφώνονται με τους κανόνες του δικαστηρίου τα οποία μπορούν να συμπληρώνονται και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Οι κανόνες και τα έντυπα της απλής διαδικασίας διατίθενται στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service), υπό court rules (κανόνες των δικαστηρίων).

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Οι χρήστες απαιτείται να επαληθεύουν την ταυτότητά τους πριν αποκτήσουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε δεδομένα. Τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα τόσο κατά τη διαβίβαση όσο και σε κατάσταση αδράνειας. Η εφαρμογή έχει κατασκευαστεί στο επίπεδο 2 του συστήματος OWASP ASVS 3.0.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Δεν απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή.

Η ώρα και η ημερομηνία κατάθεσης των αγωγών και των λοιπών εγγράφων καταχωρίζονται στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Καταβάλλονται δικαστικά τέλη τα οποία προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Τα τέλη μπορούν να καταβάλλονται ηλεκτρονικά με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα όταν πρόκειται για αγωγή κατά την απλή διαδικασία με χρήση της πολιτικής διαδικασίας μέσω διαδικτύου (civil online).

Σε περίπτωση χρήσης μη ηλεκτρονικής διαδικασίας, τα τέλη μπορούν επίσης να καταβάλλονται με μετρητά ή με επιταγή, καθώς και με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service) υπό court fees (δικαστικά τέλη).

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Όχι, αλλά αγωγή κατά την απλή διαδικασία μπορεί να απορριφθεί ή να επιλυθεί συμβιβαστικά σύμφωνα με τους όρους ή τους κανόνες του δικαστηρίου.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Είναι δυνατόν, αλλά όχι υποχρεωτικό.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής απάντησης, το δικαστήριο αποστέλλει ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής της απάντησης και ενημερώνει σχετικά με οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία με την αποστολή ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service) υπό responding to a claim (απάντηση σε αγωγή).

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Εάν δεν υπάρξει απάντηση, τότε δεν ακολουθεί κοινοποίηση από το δικαστήριο. Ο ενάγων θα επικοινωνήσει με τον εναγόμενο για να τον ενημερώσει σχετικά με την έκβαση της υπόθεσης εν ευθέτω χρόνω.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Όταν έχει ασκηθεί αγωγή κατά την απλή διαδικασία με τη χρήση της πολιτικής διαδικασίας μέσω διαδικτύου (civil online), τότε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται στο δικαστήριο ηλεκτρονικά θα παρουσιαστούν ηλεκτρονικά ενώπιον του δικαστηρίου —αυτό ισχύει μόνο για τις υποθέσεις της πολιτικής διαδικασίας μέσω διαδικτύου (civil online).

Σε όλους τους άλλους τύπους υποθέσεων, αυτό είναι δυνατόν μόνον όταν αμφότεροι οι διάδικοι και ο δικαστής που επιλαμβάνεται της υπόθεσης συμφωνούν ως προς τον μορφότυπο.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Όχι.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Όχι. Ωστόσο, εάν επί της υπόθεσης έχει διεξαχθεί πλήρης ακροαματική διαδικασία και έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση από το δικαστήριο, μπορεί στη συνέχεια να δημοσιευθεί αντίγραφο της γνωμοδότησης του δικαστηρίου στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service) και/ή στον ιστότοπο του Δικαστικού Σώματος της Σκωτίας (Judiciary of Scotland).

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Όχι.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Όχι.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Όχι. Ωστόσο, ορισμένες γνωμοδοτήσεις των δικαστηρίων είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service) και του Δικαστικού Σώματος της Σκωτίας (Judiciary of Scotland).

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/04/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.