Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Estonija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da, sudske je postupke moguće pokrenuti putem postupovnog informacijskog sustava e-podnesak (sustav e-podnesak).

Sustavu se može pristupiti na poveznici https://etoimik.rik.ee/.

Videozapis o upotrebi sustava e-podnesak: https://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Sustavom e-podnesak mogu se koristiti stranke u parničnim i upravnim postupcima te, u ograničenoj mjeri, i stranke u kaznenim i prekršajnim postupcima. U slučaju parničnog i upravnog postupka, moguće je pokrenuti postupak te dostavljati pismena i žalbe u postupku. U kaznenim i prekršajnim postupcima moguće je dostaviti ograničen broj pismena za postojeće sudske postupke.

Zahtjevi za ubrzani postupak naplate dugovanja ili uzdržavanja mogu se podnijeti samo elektroničkim putem.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Da, uvijek je dostupno.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Za pokretanje sudskog postupka morat ćete unijeti pojedinosti u odgovarajuće obrasce, koji predviđaju unošenje tekstualnih i brojčanih podataka. Obrasci se razlikuju ovisno o vrsti postupka i zahtjevu, ali su svi u sličnom obliku: morat ćete navesti opće podatke o predmetu, pojedinosti o strankama, o dokumentima priloženima zahtjevu i pojedinosti o plaćanju sudske pristojbe.

Obrazac zahtjeva za ubrzani postupak izdavanja platnog naloga detaljniji je i cijeli je zahtjev potrebno unijeti u obliku metapodataka.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Kako bi sustav mogao prepoznati osobu koja se prijavljuje, ta se osoba u sustav e-podnesak mora prijaviti s pomoću svojeg identifikacijskog broja ili mobilnog identifikacijskog broja. Portal je siguran. Nakon prijave na portal (s pomoću osobnog identifikacijskog broja ili mobilnog identifikacijskog broja), korisnicima će biti omogućen pristup samo onim postupcima i podacima koji se na njih odnose. Osobe koje nisu uključene u postupak nemaju pristup sudskim postupcima drugih osoba. Podaci se prenose putem programa za razmjenu podataka X-Road koji je dio nacionalnog informacijskog sustava. To je tehničko i organizacijsko okruženje u kojem je omogućena sigurna razmjena internetskih podataka između državnih informacijskih sustava.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Ako je zakonom propisano da određene vrste dokumenata moraju biti potpisane, to će se vršiti elektronički s pomoću identifikacijskog broja. Pismena u postupku moguće je dostaviti putem sustava e-podnesak uporabom digitalnog potpisa. Ako je predmet upućen sudu, u sustavu e-podnesak automatski se pohranjuje datum pokretanja sudskog postupka. Osoba koja proslijedi pismeno kojim se pokreće sudski postupak ili neko drugo pismeno sudu putem sustava e-podnesak dobit će automatsku potvrdu primitka e-poštom u kojoj će biti navedeni datum i vrijeme kada je sud zaprimio pismeno.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Državna pristojba plaća se za sve radnje koje podliježu naplati državne pristojbe. Državna pristojba općenito se mora platiti prije podnošenja zahtjeva za izvršenje radnje. Državnu pristojbu moguće je platiti putem bankovne poveznice u sustavu e-podnesak, te izvan sustava internetskim bankarstvom ili u podružnicama banaka.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Tužitelj može povući tužbu prije okončanja prethodnog postupka ili podnošenjem zahtjeva za povlačenje tužbe sudu. Uz suglasnost tuženika, tužbu je moguće povući prije nego što odluka suda o tužbi stupi na snagu. Sud je potrebno pisanim putem obavijestiti o povlačenju tužbe te to treba unijeti u zapisnik. Zahtjev se može podnijeti i putem sustava e-podnesak.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Nije obavezno odgovoriti internetom. Tuženik može odgovoriti internetom, elektroničkim putem ili pisanim putem.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Ne postoji razlika između postupaka pokrenutih internetom ili na neki drugi način. Način rješavanja predmeta ovisi o naknadnim radnjama koje poduzima tijelo koje provodi postupak i može se razlikovati ovisno o vrsti postupka i o vrsti zahtjeva.

Ako dužnik podnese prigovor u ubrzanom postupku izdavanja platnog naloga, sud može nastaviti ili obustaviti postupak. To ovisi o želji tužitelja.

Parnični predmeti mogu se rješavati pisanim postupkom ako stranke dostave odgovarajući zahtjev ili sud može odlučiti da će predmet rješavati na raspravi. Način postupanja ovisit će o vrsti predmeta i prigovorima tuženika.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

U ubrzanom postupku izdavanja platnog naloga, ako dužnik ne odgovori na prijedlog za plaćanje, odnosno ne podnese prigovor, sud donosi odluku o izdavanju platnog naloga u odgovarajućem iznosu. Taj se nalog izvršava bez odgode, stoga sud mora biti siguran da je tuženik primio prijedlog za plaćanje.

U drugim parničnim postupcima, ako tuženik unatoč nalogu suda ne odgovori do isteka roka, u određenim se slučajevima na zahtjev tužitelja može donijeti presuda zbog ogluhe. Ako sud to ne smatra mogućim, tuženiku može odrediti novi rok za odgovor ili novu raspravu. Zahtjev za presudu zbog ogluhe može se dostaviti zajedno s tužbom. Sud ne donosi presude zbog ogluhe u slučajevima propisanima zakonom.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Zahtjeve i pismena moguće je dostavljati sudu elektroničkim putem e-poštom ili putem posebno izrađenog informacijskog sustava (sustav e-podnesak).

Putem sustava e-podnesak moguće je podnijeti sva pismena u parničnim i upravnim postupcima, a u ograničenoj mjeri, i u kaznenim i prekršajnim postupcima. Pismena u postupku moguće je dostaviti putem sustava e-podnesak uporabom digitalnog potpisa.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Sudske presude, odluke i sudski pozivi mogu se dostaviti strankama u postupku elektronički ili putem sustava e-podnesak ili putem glavne adrese e-pošte stranke u postupku ili neke druge adrese e-pošte koja je dostavljena sudu. Primatelj pismena mora obavijestiti sud o primitku ako je pismeno poslano e-poštom, a ako je dostavljeno putem sustava e-podnesak, datum kada je primatelj primio i otvorio pismeno automatski se registrira.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

U parničnim i upravnim postupcima, sud može pripremiti presudu u elektroničkom obliku te je zaštititi digitalnim potpisom suca ili na neki drugi tehnički siguran način.

U ubrzanom postupku izdavanja platnog naloga, sva sudska pismena, uključujući odluke, pripremaju se automatski u informacijskom sustavu.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Putem sustava e-podnesak moguće je podnijeti žalbu ili dostaviti relevantne odluke u parničnim i upravnim postupcima.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Putem sustava e-podnesak mogu se pokretati sudski postupci. Dodatna pismena iz članka 2. stavka 1. točaka 1.–4. Ovršnog zakona mogu se pretraživati u sustavu e-podnesak, nakon čega se može ispuniti zahtjev za izvršenje i, prema potrebi, priložiti dodatni dokumenti. Tužitelj mora digitalno potpisati ispunjen zahtjev za izvršenje. Zahtjev se zatim šalje zajedno s dodatnim pismenima i dodatnim dokumentima na adresu e-pošte sudskog izvršitelja.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Putem sustava e-podnesak moguće je pratiti predmete. Korisnik mora biti prijavljen u sustav koristeći se identifikacijskim brojem ili aplikacijom za mobilne uređaje kako bi se osigurala provjera identiteta. U parničnom i upravnom postupku sva pismena koja nisu označena kao povjerljiva zbog osobnih podataka i koja su u stavljena na raspolaganje u sustavu dostupna su sudionicima u postupku.

Ubrzani postupak izdavanja platnog naloga moguće je u potpunosti pratiti putem sustava e-podnesak.

U kaznenim i prekršajnim predmetima u sustavu e-podnesak moguće je pristupiti samo ograničenim podacima.

Ostale poveznice

Sustav e-podnesak

https://www.e-toimik.ee/

Portal Jurist Aitab – prijava tražbina na sudovima

https://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Estonski pravosudni sustav

https://www.kohus.ee/en/estonian-courts/estonian-court-system

Riigi Teataja [Službeni list]

https://www.riigiteataja.ee

Posljednji put ažurirano: 31/01/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.